BETON Písek, spol. s r.o.

Betonárna typ STETTER H1 s míchačkou 1 m³ s hodinovým výkonem 45 m³ čerstvého betonu má celoroční, automatický, počítačem řízený provoz. Betonárna je pro zimní období vybavena zařízením pro ohřev záměsové vody. Součástí betonárny je recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu.

Adresa

BETON Písek, spol. s r.o.
K Lipám 132
397 01, Písek
IČ: 25153722

Provozní doba

Kontakt

Telefon +420 382 208 296
Fax +420 382 208 250
Mobil +420 725 810 960 , +420 724 342 407

Na koho se obrátit

Jednatel Jaroslav Herink
+420 728 359 231, +420 382 208 296


O nás

Betonárna společnosti BETON Písek, spol. s r.o. je vlastněna 50 % firmou STRABAG a.s. a z 50 % firmou KOČÍ holding a.s.

Betonárna je začleněna do sítě betonáren společnosti FRISCHBETON s.r.o., která je součástí koncernu STRABAG.

Tyto betonárny, produkující širokou škálu betonových směsí, patří mezi největší producenty tohoto sortimentu v rámci České i Slovenské republiky a jsou významnými subdodavateli firem působících ve stavebním průmyslu.


Sortiment

 • konstrukční i nekonstrukční betony vyráběné podle ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404
 • cementobetonové kryty dle ČSN 73 6123-1 a ČSN EN 13877-1 (na vybraných betonárnách)
 • cementové potěry (CP)
 • cementové lité potěry (CT) a anhydritové lité potěry (CA) dle ČSN EN 13813
 • betony pro průmyslové podlahy
 • lehčené betony konstrukční a izolační na bázi polystyrenu/ekostyrenu, pěnobetonu a pěno-polystyrenbetonu
 • směsi z kameniva stmelené cementem dle ČSN 73 6124-1 a ČSN EN 14227-1 (SC, dříve označované jako S, KSC, VB)
 • mezerovité betony dle ČSN 73 6124-2 (MCB)
 • betony odolné agresivnímu prostředí
 • těžké betony stínící záření (na vybraných betonárnách)
 • cemento-popílkové a cemento-bentonitové suspenze
 • samozhutnitelné a snadnozhutnitelné betony (SCC, SDC, SHB) 
 • mechanicky zpevněné kamenivo dle ČSN EN 13285 (MZK)
 • štěrk částečně vyplněný cementovou maltou dle ČSN 73 6127-1 (ŠCM) atd.


Kvalita

Organizace má zaveden, certifikován a udržován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001, který pravidelně dozoruje akreditovaný certifikační orgán. Vyráběné betony splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a č. 215/2016 Sb. Všechny betonárny mají certifikován systém řízení výroby konstrukčních betonů pevnostních tříd C 12/15 a vyšších. Vybrané betonárny mají certifikován také systém řízení výroby konstrukčních betonů podle požadavků TKP SPK - Kapitoly 18, nebo systém řízení výroby cementobetonových krytů. Na výrobky jsou v souladu s příslušnými právními předpisy vydávána prohlášení o shodě. Kvalitu výroby kontrolují nezávislé akreditované zkušební laboratoře a certifikované systémy řízení výroby v pravidelných intervalech dozoruje autorizovaná osoba. Rovněž veškeré vstupní materiály používané pro výrobu jsou pravidelně kontrolovány a splňují požadavky platných předpisů a norem.

 


Certifikace