Brněnská obalovna, s.r.o. - provoz Brněnské Ivanovice

Brněnská obalovna, s.r.o. - provoz Brněnské Ivanovice


Výroba asfaltových směsí, CANADER MIX (studená asfaltová směs-na provoze v Chrlicích) .


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Brněnská obalovna, s.r.o. - provoz Brněnské Ivanovice
Jahodová 60
620 00, Brněnské Ivanovice
IČO: 64506924

O nás

Firma Brněnská obalovna, s.r.o. se zabývá výrobou teplých živičných směsí, dále litých asfaltů a výrobou živičné směsi za studena, pod obchodním názvem CANADER MIX. Sortiment je velmi široký. Vyrábíme klasické směsí včetně dvou tzv. předobalených směsí, určené pro všechny typy vozovek, mostů, letišť i sportovních areálů.

V našem sortimentu najdete též modifikované směsí určené pro dálnice, silnice I. třídy, zátěžové komunikace nebo také výrobní haly. Naše firma se také zabývá výrobou litých asfaltů, které jsou určené pro chodníky, komunikace, mostní izolace, výrobní haly. Dále prodáváme tříděný recyklovaný živičný materiál.

Sortiment

  • Kompletní sortiment asfaltových směsí
  • CANADER MIX - studená asfaltová směs, se kterou je možné pracovat při dešti, sněhu, náledí i mrazu do -10°C

CANADER-mix – popis výrobku a návod k jeho použití. 

 Popis výrobku :

CANADER-mix je směs kvalitního drceného kameniva předepsané křivky zrnitosti  /0-8mm/ a pojiva  z ředěného asfaltu CANADER ARLet s přísadou aditiva I.A.R. kanadské společnosti Innovative Building Products, Inc.

 Výroba směsi :

Kamenivo je ve výrobním procesu na obalovně zbaveno vlhkosti a  obaleno pojivem. Směs je expedována volně ložená, nebo v PE pytlích s potiskem, buď jednotlivě  /25 kg/ nebo na paletách v počtu 40 ks pytlů, t. j. 1 tuna. Výroba probíhá dle technologického postupu stanoveného kanadským dodavatelem technologie dle kanadských norem podle průkazných zkoušek v certifikovaném systému jakosti QMS a BOZ. Na výrobek je vydáno Stavebně technické osvědčení, Výrobkový certifikát a Certifikát systému řízení výroby. Autorizovaná osoba provádí pravidelný dohled na výrobu. Průkazné zkoušky vydává akreditovaná laboratoř TPA ČR, s. r. o. zkušební laboratoř Brno. Kontrolní zkoušky hotové směsi provádí akreditovaná laboratoř  TPA ČR, s. r. o. v místě. S výrobkem je dodáváno prohlášení o shodě a na webu www.betonserver.cz/brnenska-obalovna-chrlice  lze  získat potřebné doklady jako bezpečnostní list a další.

 Skladování :

Volně loženou i pytlovanou směs lze skladovat 6 měsíců ode dne výroby.

 Záruka :

Při aplikaci směsi dle pokynů výrobce je záruční doba 24 měsíců.

 Použití směsi :

Výrobek je určen pro provádění výsprav výtluků pozemních komunikací, chodníků, ploch, pro opravy překopů po inženýrských sítích, výškové úpravy uličních armatur a pro další práce malého rozsahu prováděné zejména na delší vzdálenosti. Studenou asfaltovou  směs je možno aplikovat  v zimním období  (prosinec-únor) za nepříznivých povětrnostních podmínek za mokra, sněhu i náledí při teplotách povrchu vozovky od 5°C do –10oC. Pozor! Výrobce nedoporučuje při záporných teplotách směs nahřívat hořákem, neb dochází k znehodnocování směsi. Pro lepší zpracovatelnost doporučuje výrobce směs ponechat cca 12 až 24 hodin před použitím v temperovaném prostředí  / zatepleném skladu, na korbě vozu v temperované garáži /. Vzhledem k tomu, že směs do úplného vytvrdnutí zůstává plastická, nedoporučuje výrobce její použití do prostor pojížděných vysokozdvižnými vozíky a jiných prostor s extrémně namáhanými povrchy. Při opravách překopů vozovek je třeba dodržet původní konstrukční tloušťku vozovky. Směs není vhodné používat na opravy větších ploch nad 1m 2  a při aplikaci směsi v tloušťce 3-5 cm na štěrk. Při aplikaci za teplot +5°C, zejména pak za vysokých letních teplot zůstává směs dlouho plastická a je proto nevhodná k použití. Za těchto klimatických podmínek je vhodné použít teplou asfaltovou směs.

 Hlavní zásady pro aplikaci směsi :

1/  Výtluky, překopy není třeba předem upravovat frézováním, zasekáváním hran a spojovacím nátěrem pro zvýšení přilnavosti.

2/  K dosažení požadované kvality je třeba místa určená k opravě řádně vyčistit a zbavit prachových částic.

3/  Následně lze směs položit a zhutnit. CANADER-mix lze aplikovat ve vrstvě do max. tloušťky vrstvy 50 mm s následným řádným zhutněním. Při provádění oprav hlubších výtluků, nebo při opravách překopů je nutno směs pokládat po vrstvách tloušťky max. 50 mm s následným řádným zhutněním každé vrstvy. Při aplikaci poslední vrstvy je důležité navýšení směsi před zhutněním o 20 až 30  mm nad okolní povrch. Při opravách překopů je třeba směs aplikovat v tloušťce stávající konstrukce vozovky, minimálně však v tloušťce 100 mm

4/  Po provedení opravy není třeba provádět žádné další úpravy jako frézování pracovní spáry se zálivkou, či nátěr pracovní spáry. Ředidlo přidávané do pojiva naruší okolí opravovaného místa a dojde k dokonalému vodotěsnému spoji.

 Životnost provedených oprav :

Při správné aplikaci směsi dle pokynů výrobce, je životnost oprav shodná s životností oprav prováděných teplou asfaltem obalenou směsí. Při zpracování nedochází ke znehodnocení směsi vlivem úbytku teploty při provádění drobných oprav, zejména na větší vzdálenosti, jako je tomu u teplé asfaltem obalované směsi.    

 

Doprava a mechanizace

Vybavení :

Obalovna BERNARDI 120 s hodinovým výkonem 120 t (při výrobě litých asfaltů 25 t) .
Kapacita sil 160 t .

Kvalita

Společnost Brněnská obalovna, s.r.o. je držitelem :

Certifikátů systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009.

Stavebně technického  osvědčení a certifikát systému řízení výroby.

S výrobkem je dodáván Bezpečnostní list, Prohlášení o shodě a Popis výrobku s návodem k jeho použití.

Využití odpadů z obalů je výrobcem zajišťováno prostřednictvím sítě EKO-KOM.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Vedoucí provozu
Miroslav Řípa
545 423 771 , 602 720 573

Další adresy

Sídlo firmy :
Tovární 756/3
643 00 Brno
Tel./fax: 545 423 771
    
Provoz Chrlice - tel.: 545 423 772 , mobil: 721 830 416, expedice 724 831 744

 


Zařazení do kategorií