CONSULTEST s.r.o.

CONSULTEST s.r.o.
Akreditovaná zkušební laboratoř, výzkum a poradenské služby ve stavebnictví

Jak nás kontaktovat?

Adresa

CONSULTEST s.r.o.
Veveří 331/95
662 37, Brno
IČO: 25346784

O nás

Akreditovaná zkušební laboratoř Consultestu spolupracuje v prostorách VUT s vědeckovýzkumnou laboratoří Ústavu pozemních komunikací. Tato spojená činnost obou pracovišť přináší okamžité výsledky u nově vyvinutých nebo ověřovaných a zkoušených hmot pro zpracování zásad technologických postupů nebo je poskytován servis stavebním firmám při výrobě, např. poskytnutí kontrolních a přejímacích zkoušek.
Na prvním místě je třeba uvést příklad spolupráce při ověření a zavedení do výroby nových krytů, které firma Ilbau ČR uvedla na trh pod označením Durasystem. Zároveň byla laboratorně podrobně odzkoušená technologie užití odfrézovaných asfaltových vrstev zpět do podkladů vozovek bez přídavku pojiv.

Sortiment

   Akreditovaná zkušební laboratoř
 • Provozování laboratoře pro zkoušení a posuzování vlastností a kvality stavebních materiálů a konstrukcí
 • Zkoušení a posuzování vlastností stavebních materiálů a konstrukcí
 • Činnost technických a organizačních poradců
 • Osvědčení o akreditaci - zkušební laboratoř č.1211
 • předmět akreditace: zkoušení zemin, stabilizací, kameniv, asfaltů, asfaltových směsí, vrstev vozovek, malt, betonu, betonových a pálených výrobků, povrchových úprav a vlastností stavebních konstrukcí a vozovek v tomto rozsahu, např. :
 • Kamenivo:
  • stanovení ekvivalentu písku
  • stanovení podílu zrn hrubého kameniva s tvarovým indexem 3 a větším
  • stanovení podílu odplavitelných částí procezováním
  • stanovení otlukovosti kameniva v otlukovém bubnu typu Los Angeles
  • stanovení trvanlivosti hutného kameniva urychlenou zkouškou síranem sodným
  • stanovení zrnitosti kameniva
  • stanovení míry zahlinění drobného drceného kameniva
   • ztrátou sušením
   • adsorpcí metylénové modři
  • stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti
  • stanovení vlhkosti kameniva
  • stanovení zrychlené ohladitelnosti kameniva
 • Zeminy:
  • složená metoda zrnitosti proséváním a hustoměrnou zkouškou
  • stanovení vlhkosti zemin standardní labor. metodou
  • Proctorova stand. zkouška
  • Proctorova modif. zkouška
  • laboratorní stanovení poměru únosnosti zemin / CBR/
  • stanovení objemové hmotnosti vyřezavacím kroužkem
  • stanovení objemové hmotnosti membránovým objemoměrem
  • stanovení pevnosti jemnozrných zemin v prostém tlaku
  • stanovení odolnosti stabilizací proti mrazu a vodě
 • Čerstvý beton
  • stanovení konzistence zkouška sednutím
  • stanovení zpracovatelnosti metoda rozlití
  • stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu-tlaková metoda
 • Zatvrdlý beton
  • stanovení objemové hmotnosti zatvrdlého betonu
 • Beton
  • stanovení pevnosti v tlaku zkušebních těles
  • pevnosti betonu v prostém tahu
  • pevnosti betonu v tahu ohybem zkušebních těles
  • stanovení nasákavosti, vlhkosti
  • vodotěsnosti
  • stanovení pevnosti v příčném tahu
  • stanovené objemových změn betonu
 • Beton, výrobky z betonu
  • stanovení mrazuvzdornosti
  • odolnosti cement. betonu proti působení vody a chem. látek
 • Povrchové úpravy a povrchové úpravy stavebních konstrukcí
  • zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu
  • zkouška vodotěsnosti
  • mrazuvzdornosti
  • prostupu vodních par povrchovou úpravou
 • Malty, cementy
  • zkouška pevnosti v tahu
  • objemové hmotnosti
  • pevnosti tlaku na zlomcích trámečků
  • propustnosti malty vůči vodním parám
 • Dlaždice a dlažby
  • zkoušky pevnosti v tlaku na dlažebních prvcích z vibrolisovaného betonu
  • zkoušky bet. dlaždic
 • Betonové tvárnice, pórobeton
  • stanovení mechanických vlastností zdících prvků
  • stanovení objemové hmotnosti pórobetonu
  • pevnosti pórobetonu v tlaku
  • stanovení vlhkosti a nasákavosti pórobetonu

 

Reference

Seznam referencí na www.consultest.cz

Kvalita

Zkušební laboratoř plní podmínky normy dle ČSN EN ISO/IEC 17 025 splňující požadavky normy pro systém řízení jakosti podle ČSN ISO 9002. Zkušební laboratoř provádí zkoušky dle harmonizovaných evropských norem a českých standardů.

Certifikáty