ELTEMIX s.r.o.

Admin 07.10.2009

Recyklace zbytků čerstvé betonové směsi

Tímto našim příspěvkem si Vás dovolujeme seznámit s problematikou čerstvého zbytkového betonu a jak tento problém řešit.
Beton se ve světovém měřítku řádí k nejdůležitějším a nejčastěji používaným materiálům. Naopak přebytečný a zbytkový beton je obtížným odpadem, který pokud není zpracován, ztvrdne a jeho likvidace se stává větší přítěží. Naléhavé problémy životního prostředí, úřadní předpisy a vzrůstající vědomí odpovědnosti vůči budoucím generacím, jsou základem světového úsilí, řešit likvidaci zbytkového betonu z výroby i přepravy.
U betonářských prací jde mimo jiné o znečišťování vody a krajiny cementovým kalem a zbytky ztvrdlého betonu. Nejvíce jich vzniká při denním čištění přepravních autodomíchávačů, autočerpadel betonů, mytí betonáren a z prefa výroben. Důsledkem všech těchto nutných denních čištění je zanesená kanalizace, znečištěné vodní toky a ztvrdlé tuhé zbytky betonové směsi. K tomu pak přistupují náklady na dodatečně vynaloženou práci při likvidaci a odvozu zbytků betonů na skládku, čištění a budování kanalizace. Je to plýtvání surovinami, ale i energií, které při velkých objemech betonářských prací nejsou zanedbatelné, když zbytky činí cca, až 4 % ročního výkonu betonáren.
 

Životní prostředí:
Provoz recyklačního zařízení je zcela uzavřený systém, který odstraňuje veškeré negativní vlivy s betonářské výroby tím, že veškerou vodu na mytí i kamenivo vrací zpět do nové výroby betonů. Žádný odpad se nedostává do kanalizace, výrazně zlepšuje čistotu kolem betonárny a tím nesporně přispívá k ochraně životního prostředí.
 

Hlavní přínosy recyklačních zařízení jsou:
· zpracování výplachů z autodomíchávačů, betonáren a autočerpadel betonů
· 100 % recyklace čerstvých zbytků betonové směsi do nové výroby betonů
· ekonomický přínos s velkou úsporou čisté vody i kameniva
· ekologický provoz uzavřený systém nic do kanalizace
· možnost instalace u všech typů betonáren (i u starších provozoven)

Popis recyklačního zařízení:
Kompletní technologické zařízení slouží k rozplavování čerstvých tekutých zbytků betonů z betonárny a autodomíchávačů. Rozplavené zbytky čerstvých betonů jsou vyprány a vytříděny na kamenivo a kalovou vodu. Vyprané kamenivo je z vymývačky dopravováno do boxu, z kterého se odebírá zpět do nové výroby. Kalová voda je odváděna potrubím do kalové nádrže s míchadlem. Z nádrže je kalová voda čerpána do váhy vody v betonárně a nahrazuje část záměsové vody. Nevzniká žáden odpad, nic se nevypouští do kanalizace a veškerý zisk z recyklace je 100 % použit do nové výroby. Současně dochází k ekonomickému přínosu plynoucímu se značné úspory vody, potřebné na mytí, která je dále použita do nové výroby betonů a získaného kameniva, které jde také, opět do nové výroby. Zařízení je vybaveno doplňkovou technologií obsahující: míchadlo s pohonem, kalová čerpadla s lanovými navijáky, ventily a dalšími nutnými doplňky této technologie. Součástí zařízení je i automatický řídící systém celé technologie, včetně silové části. Naše technologické zařízení je dodáváno komplexně, včetně strojní a elektro montáže, oživení, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

 

Naše technologické zařízení je držitelem certifikátu TÜV SÜD.

 

Naši pracovníci se zabývají konstrukcí a výrobou vlastních recyklačních zařízení na zpracování zbytkových betonů již 15 let. Za toto období, získala firma v této specifické oblasti, bohaté praktické zkušenosti s touto problematikou a mnoho jejich zařízení, kromě české a slovenské republiky, pracuje velmi úspěšně i v zahraničí např. v Německu, Polsku, Ukrajině a Rusku).
 
Naše firma vyrábí recyklační zařízení, nejen bubnová i šneková a to v různých výkonových velikostech. Hlavní předností je, že můžeme zákazníkovi nabídnout zařízení, z široké škály vlastních výrobků. To umožňuje za velice kvalitní zařízení, dát zákazníkovi příznivou cenovou úroveň k potřebnému výkonu, dle požadavku uživatele. Všechna zařízení jsou, vždy přizpůsobena a upravena na konkrétní podmínky a potřeby zákazníka, což je další předností, vlastní konstrukce i výroby. Řídící systémy jsou na bázi programovatelného automatu SPS s plně automatickým provozem včetně indikačních panelů o provozu zařízení, umístěných ve velínu.
 
Naše specializace je zaměřená i na různá provedení kalových nádrží včetně nadzemních, míchacích zařízení, čerpací techniky, odvodňování kalového potrubí a dalšího příslušenství. Nabízíme i zařízení v mobilním provedení, která jsou dnes žádána na velkých stavbách např. při výstavbě dálnic, ale i tam, kde se betonářská centra cíleně přemísťují.
 
Kalové nádrže i nadzemní upravíme vždy, dle potřeby zákazníka a použitého typu recyklační zařízení (recyklační vymývačky). Míchadla kalové vody jsou provedena, jako robustní spolehlivé zařízení, která jsou konstruována pro těžký, bezporuchový provoz. Dle velikosti nádrže se používají 1 ÷ 2 míchadla kalové vody tak, aby nedocházelo k usazování kalového sedimentu na dně nádrže.
 
V rámci naší technické pomoci individuálně se zájemcem projednáme a navrhneme, optimální umístění recyklačního zařízení v areálu betonárny, řešení dopravního systému, ale i napojení dopravního potrubí kalové vody na stávající betonárnu. K dané betonárně, doporučíme vhodný, použitelný výkon recyklačního zařízení, velikost kalové nádrže, počet míchadel, kalových čerpadel a další technické náležitosti.
 
Naše zařízení mohou být použita ke každému mísícímu centru i starších typů betonáren, ale i tam, kde stávající stav neumožňuje dávkování kalové vody. Zde můžeme betonárnu doplnit o dávkování (vážení) kalové vody a zakomponovat do stávajícího řídícího systému (i těch nejjednodušších) s možností automatického dávkování kalové vody.

Pro lepší představu zájemcům o naše recyklační zařízení předkládáme, několik fotografií z různých typových provedení.
 
Jelikož rozsah našich recyklačních zařízení a příslušenství je velký, není možné v tomto krátkém článku vše obsáhnout a popsat. Rádi, proto s případnými zájemci, jejich problematiku osobně projednáme a věříme, že najdeme společné řešení, které konkrétní problém zbytkových betonů vyřeší.

 

 

   

 

 

Kontakty:

 

ELTEMIX s.r.o. ; Provozní 1 ; 722 00 Ostrava 22 ; tel./fax: 00420 / 596 911 777 ;  tel.: 00420 / 596 967 867; e-mail: eltemix@tiscali.cz ; http://www.eltemix.cz