EUROVIA Kamenolomy, a. s. - kamenolom Chornice

Drcené kamenivo - Droba

Adresa

EUROVIA Kamenolomy, a. s. - kamenolom Chornice
Kamenolom Chornice
569 43, PP24, Jevíčko
IČ: 27096670

Provozní doba

Leden-únor:   Po-Pá: 7:00-14:30 hod.  

Obvyklá:         Po-Pá: 6:00-16:00 hod.

Kontakt

Telefon 461 326 388
Fax 461 326 388

Na koho se obrátit

Vedoucí obchodního útvaru Ing. Vladimír Dědeček
485 251 951 , 602 378 904

Obchodní zástupce a logistik Jan Lázenský
556 312 364 , 724 210 542 , fax: 556 748 271

Obchodní zástupce Jiřina Kukuricášová
556 312 367 , 731 450 747 , fax: 556 748 271


O nás

EUROVIA Kamenolomy, a. s., patří k významným a tradičním výrobcům a dodavatelům drceného a těženého kameniva na českém trhu. Od 1. října 2010 patří pod tímto názvem do stavební Skupiny EUROVIA CS. Navazuje na mnohaletou tradici společnosti Tarmac CZ, a.s., a jejich předchůdců.

Společnost EUROVIA Kamenolomy, a. s., provozuje 25 vlastních provozoven, z nichž je 21 lomů a 2 pískovny, 1 recyklační dvůr a 2 ukládky inertních odpadů. (mapa provozoven)
Těžištěm její činnosti je výroba drceného a těženého kameniva v široké frakční skladbě, která umožňuje použití pro nejrůznější účely od běžných stavebních prací po náročné akce dopravního stavitelství a při výrobě asfaltových, betonových a nestmelených směsí (MZK).


Sortiment

 • PDK, frakce 0/4
 • PDK, frakce 0/8 MN (mimo normu)
 • PDK, frakce 4/8
 • PDK, frakce 8/11
 • PDK, frakce 11/16
 • PDK, frakce 11/22
 • PDK, frakce 22/32
 • PDK, frakce 0/32 ŠDa
 • PDK, frakce 0/32 kv
 • PDK, frakce 0/63 ŠDa
 • PDK, frakce 32/63
 • PDK, frakce 32/63 BI
 • PDK, frakce 0/125
 • PDK, frakce 63/125
 • PDK, odhlinění
 • LK netříděný
 • LK tříděný (strojně tříděný)
 • LK 150/300
Název produktu: LK 150/300 (tříděný lomový kámen)
Popis produktu: Výrobek LK 150/300 vzniká vytříděním přímo z rozvalu (rozpojená masa horniny po trhacích pracích) pomocí mobilní třídicí technologie. Jedná se tedy o vytříděný lomový kámen bez jakýchkoliv nežádoucích příměsí. Výběr je možné provést z šedomodrého nebo hnědočerveného zbarvení.
Hornina: Ložisko je tvořeno sedimentární horninou nazývanou Moravská droba. Zrnitost droby kolísá od jemnozrnné do hrubozrnné, nejčastěji je droba středně zrnitá. Makroskopicky lze v hornině odlišit slídu, křemen, živec a pestré horninové úlomky. Textura horniny je téměř všesměrná, struktura horniny je psamitická. Plochy odlučnosti jsou rovné, jemně drsné, hrany jsou ostré.
Doporučené použití: Lomový kámen má široké využití, především se uplatňuje při realizaci zahradní architektury, jak v soukromém, tak veřejném sektoru. Jde zejména o výstavbu pohledových opěrných zdí, k výstavbě gabiónových stěn a plotů, k výstavbě říčních propustků apod.


Doprava a mechanizace

Referent logistiky sektoru lomy Morava:

Jan Lázenský, jan.lazensky@eurovia.cz, tel.: 556 312 364, mobil: 724 210 542

 


Kvalita

Společnost EUROVIA Kamenolomy, a.s., vyrábí vysoce kvalitní kamenivo, které je používáno pro výrobu asfaltových směsí, betonů, kolejových loží, dále se používá jako materiál do konstrukčních vrstev komunikací, jako posypový materiál, kamenivo sloužící k sanaci terénů. Lomový kámen se používá např. ke zpevňování břehů a ke zhotovení gabionů. Dále jsou vyráběny komponenty pro výrobu nestmelených směsí – MZK.

Doklady o kvalitě výrobků jsou k dispozici na webových stránkách společnosti. V nabídce "Kvalita kameniva" jsou osvědčení o shodě výroby (certifikáty SŘV) a odborné články, v nabídce "Produkty a služby - Shoda výrobků s normou" jsou prohlášení o vlastnostech výrobků, ITT a roční zkoušky.

EUROVIA Kamenolomy, a.s. má zavedený a udržovaný integrovaný systém managementu zahrnující systémy
·        management kvality (QMS) podle normy ČSN EN ISO 9001:2009
·        environmentální management (EMS) podle normy ČSN EN ISO 14001:2005
·        management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (HSMS) podle normy ČSN OHSAS 18001:2008
Všechny výše uvedené systémy byly prověřeny a certifikovány nezávislým orgánem STAVCERT Praha, spol. s.r.o. akreditovaným ČIA.


Certifikace