EUROVIA CS a.s.

EUROVIA CS a.s.


Uložení a zpracování stavebního a demoličního odpadu.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

EUROVIA CS a.s.
Planá 72
370 01, České Budějovice
IČO: 45274924

Otevírací doba

pondělí - čtvrtek     7:00 - 16:00
pátek                         7:00 - 13:30

O nás

Recyklace stavebních a demoličních odpadů probíhá na mobilní recyklační lince složené z odrazového drtiče METSO LT 1110 S a třídiče TEREX FINLAY 694 SUPERTRACK.
Stavební a demoliční odpad lze recyklovat na libovolném místě v České republice.

Materiál pro recyklaci může být prostý beton, železobeton, asfaltové kry, asfaltová frézovaná směs, stavevní a demoliční odpad a přírodní kamenivo.

Naše recyklační linka vlastní certifikát systému řízení výroby dle ČSN EN 13108-8 Asfaltové směsi - specifikace pro materiály - část 8: R - materiál.

Vlastníme také certifikát výrobku na recyklát z betonu pro použití dle TP 210.

Na asfaltový a betonový recyklát vydáváme rovněž prohlášení o shodě.

Recyklační linka je uvedena v seznamu výrobců kameniva vlastnících Osvědčení pro dodávky železničních drah. Osvědčení se vztahuje na způsobilost k provádění recyklace pro kolejové lože a k provádění recyklace kameniva z výzisku kolejového lože pro konstrukční vrstvy.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a § 18 odst. 1 písmeno e) téhož zákona naše recyklační linka má uděleno souhlas s provozováním ve všech jednotlivých krajích České republiky.

Popis recyklační linky:

Odrazový drtič na housenicovém podvozku od společnosti METSO typového označení LT 1110 S je vybaven horizontálním rotačním drtičem Norberg s šířkou rotoru 1040 mm a průměrem rotoru 650 mm. Drtič je dále vybaven magnetickým separátorem kovů, závěsným třidičem včetně vratného pásu. Výhodou možnosti použití závěsného třídiče je výroba přesně ohraničené maximální zrnitosti. Zrna větší, než požadované zrnitosti se pomocí vratného pásu bez potřeby další manipulace vrací zpět do drtící komory. výkon drtiče se pohybuje od 80 - 150 tun za hodinu a je především závislý na druhu, kusovitosti vstupního materiálu, velikosti výstupní frakce a tvrdosti drceného materiálu.

Horizontální mobilní třídič TEREX FINLAY typového označení 694 SUPERTRACK je stejně jako drtič na housenicovém podvozku. Tento třídič je vybaven vibračním roštem násypky (hrubotřídič), dále třemi sítovými plochami o rozměrech 6,10 x 1,52 m, s hydraulicky nastavitelným sklonem a amplitudou 6,1 mm. Elipsovitý pohyb na třídících plochách má mimořádnou efektivnost. Výkon stroje se pohybuje mezi 100 - 250 tun za hodinu v závoslosti na použitém osítování a charakteru vstupní suroviny. Výsypná výška vynášecích pásů je 4,9 m - 5,14 m a zaručuje haldovací kapacitu 215 - 325 tun.

Oba stroje jsou shodně vybaveny vážícím systémem, dálkovým ovládáním, osvětlením a skrápěcím zařízením za účelem snížení prašnosti. Proces výroby je bezdrátově přenášen do počítače a z těchto dat, lze optimalizovat výkon strojů.

u recyklační linky jsou jako obslužné stroje požívané stroje značky CATERPILLAR a to konkrétně kolový nakladač 962H a pásové rypadlo 325.

Sortiment

Ukládka interních materiálů:

 

číslo odpadu             název odpadu                                                                                 

17 01 01                          beton, železobeton

17 03 02                        asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 02 ( asfaltové kry bez dehtu, frézovaná směs )

   
Výše uvedené odpady znečištěné cizorodými látkami nevykupujeme.
   
V souladu s § 4 a přílohou č. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb. /1.3/, musí dodavatel odpadu poskytnout osobě oprávněné k provozování příslušného recyklačního nebo jiného zařízení určeného k nakládání s odpady základní popis odpadu, a to v případě jednorázové nebo první z řady opakovaných dodávek v jednom kalendářním roce.
    
Dále dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. je povinnost dodávat atesty o ekologické nezávadnosti materiálu na dodávaný stavební a demoliční odpad.

 

prodej materiálů:

  • asfaltový recyklát
    • frakce:  0/22, 0/32, 0/63, 32/63
  • betonový recyklát
    • frakce: 0/4, 4/8, 8/16, 16/32, 22/32, 11/22, 32/63, 0/32

 

Certifikáty

Na koho se obrátit

Technik recyklace stavebních materiálů
František Špaček
+420 731 601 660
Vedoucí skládky stavebních materiálů
Josef Dráb
+420 731 601 648


Zařazení do kategorií