Franken Maxit s.r.o. - stříkané betony

Admin 02.05.2011

Výrobce a dodavatel suchých betonových směsí pro stříkané betony.

Stříkané betony maxit :

 

Firma maxit je výrobcem a dodavatelem suchých betonových směsí pro stříkané betony.

 

Použití :

Stříkané betony nacházejí široké uplatnění při zpevňování stěn stavebních jam, zpevňování skalních stěn, při sanaci a zpevňování různých stavebních konstrukcí a při vytváření vnitřního pláště ražených staveb.

 

Stříkaný beton plní na stavbě následující funkce :

- konstrukční

- zajišťuje stabilitu horninového prostředí

- zajišťuje horninu a výrubu při ražbách

- úpravy povrchů

 

Požadavky na stříkaný beton :

Kvalitativní vlastnosti stříkaného betonu jsou definovány pomocí tříd stříkaného betonu a dalších specifikovaných vlastností. Požadované vlastnosti se specifikují v projektové dokumentaci.

 

Typy stříkaného betonu :

Zařazení do typů stříkaného betonu zohledňuje účel použití stříkaného betonu i jeho úloha v konstrukci. Pro jednotlivé typy stříkaného betonu jsou rozdílné požadavky na počáteční pevnost a další vlastnosti, např. vodotěsnost, mrazuvzdornost apod.

 

1. Stříkaný beton bez konstrukční funkce SB I

   Úloha tohoto stříkaného betonu spočívá vesměs ve zřizování určité úpravy líce, např. úprava podkladu pod foliovou izolaci, uzavření povrchu horniny. Udávají se pouze minimální požadavky na kvalitativní vlastnosti, např. třída pevnosti.

 

2. Stříkaný beton s konstrukční funkcí SB II

   Úloha tohoto typu stříkaného betonu spočívá ve funkci zabezpečení a podepření. Používá se zejména pro primární ostění ražených staveb, zajištění stěn stavebních jam a přírodních svahů. U tohoto stříkaného betonu se určují zvláštní požadavky na vývoj pevnosti mladého betonu. Vývoj pevnosti je vymezen oborem J1 – J3 .

 

3. Stříkaný beton se zvláštní konstrukční funkcí SB III

   Tento stříkaný beton přejímá trvalou statickou úlohu, např. vnitřní plášť ražených staveb pod zástavbou, jednoplášťové ostění tunelů čistěn vodních nádrží apod. Patří sem rovněž stříkaný beton pro aktivní zabudování do stavebních dílů z betonu, železobetonu nebo zdiva pozemních staveb. Určuje se pevnostní třída betonu dle ČSN EN 206 -1 a obory vývoje pevnosti mladého betonu J1- J3.

 

Pevnosti mladého stříkaného betonu :

   Mladý stříkaný beton je stříkaný beton do stáří 24 hodin po nástřiku. Z hlediska nárůstu pevnosti a požadavků na pevnost se dělí mladý beton do tří oborů J1, J2, J3

  Nárůst pevnosti v prvních minutách po nástřiku má velký vliv na množství spadu, zejména při nástřiku větší tloušťky vrstvy najednou.

  Stříkaný beton oboru J1 se hodí pro nástřik v tenkých vrstvách na suchý podklad bez statických požadavků.

Požadavky na obor J2 se udávají, když stříkaný beton má být nanesen co nejrychleji v silných vrstvách při rychlém nárůstu zatížení horninou či zemním tlakem, při přítocích podzemní vody apod.

   Stříkaný beton J3 se má používat pouze ve zvláštních případech, např. v silně porušené hornině, při silném přítoku vody apod.

 

 

Provádění nástřiku :

   Pro provádění nástřiku musí být zpracován technologický postup podle konkrétních podmínek aplikace stříkaného betonu.

  Firma maxit vyrábí průmyslově namíchanou suchou betonovou směs, která je vhodná pro aplikaci tzv. suchým způsobem. Betonová suchá směs se dodává na stavbu volně ložená v silech.

   Betonová směs se při suchém způsobu stříkání dopravuje stlačeným vzduchem hadicí od stříkacího stroje ke trysce, kde se mísí s vodou a nanáší se na podkladní plochu stříkáním. Stříkaný beton se nanáší vysokou tryskací rychlostí, čímž se zhutňuje a vytváří se tak homogenní hmota, která plní zajišťovací nebo statickou funkci.

   Nanášení stříkaného betonu se musí provádět po vrstvách rovnoměrnými pohyby bez přerušení spojitosti betonu. Struktura betonu má být co nejhutnější s uzavřeným povrchem a homogenní vrstvou.

   Stříkání betonů mohou provádět pouze vyškolení pracovníci.

 

Řízení jakosti :

  Podle nařízení vlády č. 163/2002 a souvisejících předpisů nemusí být stříkaný beton certifikován, vztahuje se však na něj v rámci systému jakosti provedení průkazních zkoušek a posouzení shody s technickou dokumentací.

   Průkazní zkoušky stříkaného betonu musí provádět akreditovaná laboratoř se zkušenostmi v oblasti

zkoušení stříkaného betonu.

Stavba tunelu pro inženýrské sítě na Václavském náměstí v Praze, kde byly aplikovány směsi pro stříkané betony maxit - spolupráce s firmou Metrostav

 

 

Při provádění průkazních zkoušek stříkaných betonů spolupracuje firma maxit se zkušební laboratoří stavební fakulty ČVUT Praha a s laboratoří firmy Beton Bohemia.

   Certifikát a Stavební technické osvědčení vydal Technický a zkušební ústav Praha, s.p.

 

Kontakt :

areál firmy Českomoravský cement a.s.

266 01 Beroun

www.maxit.cz

klinke@maxit.cz

Tel:      311 644 610

Fax:     311 644 611

Objednávky materiálů: paní Dagmar Šlosarová – 311 644 600

Objednávka servisu a strojního zařízení: pan Václav Novák – 602 220 290

Stavebně-technické poradenství: pan Ing. Pavel Kušička – 602 362 265 , kusicka@maxit.cz