GEMATEST® s.r.o.

Geotechnický a inženýrsko-geologický průzkum pro všechny druhy staveb. Laboratorní a polní geotechnické zkušebnictví v akreditované laboratoři (zkoušky geomechaniky zemin, hornin, kameniva, stavebního kamene, recyklátů apod).

Adresa

GEMATEST® s.r.o.
Dr. Janského 954
252 28, Černošice
IČ: 47541695

Provozní doba

Kontakt

Telefon 251 643 132 , 602 322 813
Fax 251 643 132

Na koho se obrátit

Středisko analytické chemie Ing. Jan Manda
251 642 189

Prokura společnosti Mgr. Přemysl Urban
602 322 813


O nás

V roce 2004 jsme, vzhledem k nárustu objemu prací v oblasti laboratorních zkoušek geomechaniky zemin, hornin a kameniva, zřídili vedle naší stávající akreditované laboratoře geomechaniky v Praze další laboratoř geomechaniky v Černošicích u Prahy.
Obě laboratoře geomechaniky jsou vybaveny moderní přístrojovou technikou pro provádění základních i speciálních zkoušek mechaniky zemin, hornin a kameniva. Většina zkoušek je na obou pracovištích prováděna jako zkoušky akreditované.


Sortiment

Nabízíme široké spektrum odborných činností osob autorizovaných pro obor geotechnika, osob s odbornou způsobilostí v inženýrské geologii, hydrogeologii a analytické chemii. Služby, konzultace a realizace poskytujeme v následujících oblastech :

 • geotechnický a inženýrsko-geologický průzkum pro všechny druhy staveb
 • laboratorní zkušebnictví v akreditované laboratoři (zkoušky zemin,hornin, kameniva, recyklátů)
 • polní geotechnické zkušebnictví v akreditované laboratoři (zatěžovací zkoušky, penetrační sondování)
 • kontrolní zkoušky při realizaci staveb, geotechnický dozor investoraí
 • kontroly hutnění zemin a sypanin, stanovení únosnosti podloží staveb
 • chemické analýzy vod povrchových, podzemních , odpadních
 • chemické analýzy zemin, odpadů, půd a jiných materiálů
 • speciální chemické analýzy (např. rozbory vlasů)
 • pedologické rozbory zemědělských půd
 • řezání, drcení, půlení hornin, kamene, dlažby,
 • drcení a mletí vzorků, přípravy analytických vzorků pro další analýzy
 • vývoj software specializovaného na oblast geotechnického zkušebnictví
 • projekty, návrhy a realizace zkušeben pro geotechnické laboratorní a polní zkoušky 

- Laboratorní zkoušky mechniky zemin, hornin, kameniva v akreditované laboratoři

- Laboratoř analytické chemie

- Geotechnika a inženýrská geologie
 


Doprava a mechanizace


Technické vybavení :
LABORATOŘ ANALYTICKÉ CHEMIE :
- atomový absorpční spektrometr Perkin - Elmer PE 5000
- atomový absorpční spektrometr Perkin - Elmer s grafitovou kyvetou HGA 500
- kapalinový chromatograf HPLC Pye Unicam PU 4100 s UV/VIS detektorem
- coulometrický titrátor STROHLEIN 701
- automatický titrátor Radiometr TTT 80
- spektrofotometr Pye-Unicam PU 8600
- kalorimetr IKA C 400
- analyzátor síry LECO SC 132
- přístroj na stanovení rtuti TMA 254
- IR spektrometr SPECORD 75 IR na stanovení NEL
- analytické váhy Sartorius a další laboratorní zařízení a vybavení
- automatickou míchačku (AUTO MORTAR MIXER) od firmy MATEST
- přenosný kolorimetr na stanovení volného a celkového chlóru
- laboratorní přístroj na stanovení pH, konduktivity, rozpuštěného kyslíku od firmy HACH-LANGE.

PRACOVIŠTĚ GEOTECHNIKY:
- přístroje ke stanovení zhutnitelnosti Proctor firem Infratest a Strassentest (2ks)
- lisy pro zkoušky únosnosti CBR a zkoušky hornin (2 ks)
- propustoměry pro stanovení propustnosti zemin: tlakový propustoměr fy Infratest (1ks), propustoměr s konstantním spádem fy Strassentest (1ks)
- edometrické krabice pro zkoušky stlačitelnosti a prosedavosti (30 ks)
- triaxiální smykový přístroj pro stanovení neodvodněné smykové pevnosti UU (1 ks)
- krabicové smykové přístroje pro stanovení efektivní a reziduální pevnosti (2ks)
- laboratorní míchačka fy MATEST
- automatický přístroj pro stanovení meze tekutosti – Švédský kužel fy MATEST(2 ks)
- Cassagrandeho přístroje pro stanovení meze tekutosti (4 ks)
- Přístroj pro stanovení relativní ulehlosti zemin
- Váhy (různých typů, váživosti apod)
- Automatický vibrační přístroj pro stanovení zrnitosti zemin
- sady pro stanovení zrnitosti (síta, hustoměry, odměrné válce)

Sušárny, různé typy a velikosti :
- Automatický přístroj pro stanovení ekvivalentu písku
- Jankův vápnoměr
- Laboratorní vrtulkový přístroj pro stanovení neodvodněné smykové pevnosti
- Vodní lázeň Aquarius a lázeň písková
- Různé laboratorní pomůcky (misky, pyknometry, hustoměry, odměrné válce apod.)
- Otlukový buben Los Angeles (1 ks)
- Padostroj ke zkoušce drtitelnosti v tlaku
- Statická zatěžovací deska fy Infratest (s automat.registrací tlaku a deformace)
- Lehká dynamická deska pro rázovou zatěžovací zkoušku (1ks)
- Membránové objemoměry pro stanovení objemové hmotnosti in situ (2 ks)
- Přístroj pro odběry neporušených vzorků s dynamickým závažím a kalibrovanými odběrnými válci (1ks)
- Lehká penetrační sonda typu proctorovy jehly (1ks)


PRACOVIŠTĚ TECHNOLOGIE A PŘÍPRAVY VZORKŮ :
- okružní pila s diamantovými kotouči
- laboratorní mlýnky Retsch a Fritsch
- zařízení Mecapol pro leštění hornin

Další vybavení :
- 2 terénní auta
- 4 osobní auta
- standardní kancelářské vybavení (PC , tiskárny, faxy, skenery apod.)
- programové vybavení (MS Office, vlastní programy pro geotechnické zkušebnictví vyvíjené ve spolupráci s externím programátorem firmy GEMATEST® s.r.o. RNDr.Ottou Veselým, firemní programy vyvinuté pro zkušební přístroje pro chemické analýzy a geotechnické měřící přístroje apod).


Reference

Dokumenty


Certifikace


Akreditovaná laboratoř ČIA č. 1291.