H.A.N.S. prefa, a.s. - VÝROBNÍ ZÁVOD PREFA LYSÁ

H.A.N.S. prefa, a.s. - VÝROBNÍ ZÁVOD PREFA LYSÁ

Výrobce a dodavatel železobetonových prefabrikovaných konstrukcí a systémů (předpjatých dutinových panelů, betonových nádrží a prefabrikovaných halových systémů) .


Jak nás kontaktovat?

Adresa

H.A.N.S. prefa, a.s. - VÝROBNÍ ZÁVOD PREFA LYSÁ
Jedličkova 1190/1
289 22, Lysá nad Labem
IČO: 45148350

Kontakt

Mobil: 724 060 157
E-mail: tangl@hansprefa.cz
Web: www.hansprefa.cz

Sociální sítě:  

O nás

Historie výrobního závodu sahá do roku 1931, kdy zde byla založena firma Lanna a.s., která se zabývala výrobou železobetonových prefabrikátů a velkorozměrových trub dle italského systému „Vianni“.

V roce 1972 zde byla instalována první kanadská výrobní linka na výrobu předpjatých dutinových panelů SPIROLL.

V roce 1994 vstoupila do společnosti firma DYWIDAG a v průběhu let 1995 až 2001 byla zavedena výroba betonových nádrží, doplněn sortiment stropních předpjatých panelů o výrobky PARTEK.

V roce 2001 se společnost Consolis CZ a.s. – dříve Dywidag Prefa a.s. stala součástí nadnárodního koncernu CONSOLIS SAS. V období od 2001 do 2014 byla zahájuena výroba a úspěšně realizovány dodávky systému BASHALLEN. V uvedeném období byla rozšířena výroba o prvky bytové výstavby.

Ve výrobně proběhla v letech 2004 - 2005 rozsáhlá rekonstrukce a zároveň zdvojnásobení výrobní kapacity pro předpjaté panely SPIROLL a PARTEK.

V roce 2015 společnost CONSOLIS OY AB prodává majoritní podíl CONSOLIS CZ, a.s. společnosti H.A.N.S. stavby, a.s. která mění obchodní jméno společnosti CONSOLIS CZ, a.s. na H.A.N.S. prefa, a.s.

Výrobní závod v Lysé nad Labem se v roce 2015 stává členem skupiny H.A.N.S. stavby, a.s.

Sortiment

Stropní systém :

Stropní systém společnosti H.A.N.S. prefa, a.s.  je  založen na předpjatých panelech dutinových HCE (původní označení PPD)
SPIROLL nebo PARTEK s vysokou únosností, nízkou hmotností a vysokou rychlostí realizace.

Díky tomu, že stropní systém odbourává velkou část mokrých procesů na stavbě, je vhodný k použití během celého
ročního období. Bez ohledu na klimatické podmínky. Stropní systém je určen do mnoha typů stavebních konstrukcí.

Vysoká únosnost předpínaných dutinových panelů umožňuje navrhovat stropní konstrukce s velkými rozpony
(prostory s otevřenou dispozicí, případně s variabilními dělícími příčkami).
Výrobní program H.A.N.S. prefa, a.s. obsahuje širokou škálu typů stropních panelů SPIROLL a PARTEK.
Tyto prvky jsou vyráběny v šesti základních tloušťkách (150mm, 200mm, 250mm, 265mm, 320mm, 400mm a 500mm)
a v několika typech vyztužení (viz. technické listy jednotlivých typů HCE) níže a v sekci ke stažení.

Délky panelů, tvar panelů a prostupy panely jsou individuálně přizpůsobovány každé zakázce.
Stropní panely jsou vysoce variabilní. Součástí stropního systému  jsou také prefabrikované balkony a schodiště
navrhované a vyráběné dle individuálních požadavků zákazníků. Stropní sestavy jsou dodávány společně s ocelovými výměnami pro větší prostupy a instalační šachty.

Při výběru vhodného typu panelu je velmi důležité technické hledisko. Hlavní předností stropního systému je důraz
na hospodárnost návrhu. Prioritním požadavkem, který systém plní, je předpokládané zatížení stropní konstrukce.
Dalšími důležitými požadavky mohou být provedení otvorů, požární odolnost, zvukové parametry a další.

Pro předběžný výběr průřezu panelu  a typu vyztužení slouží produktové listy.

Velkoobjemové nádrže

DYWIDAG odlučovače ropných látek :

sou objekty osazené na dešťové kanalizaci, zabezpečují ochranu recipientu před ropným znečištěním. Umisťují se jako čistící a havarijní prvek do dešťové kanalizace ze zpevněných ploch čerpacích stanic pohonných hmot, parkovišť, nádvoří provozoven, skladů ropných látek a dalších prostor, kde může dojít k rozlití ropných látek a jejich splachu deštěm do kanalizace. Výrobek významně přispívá k ochraně životního prostředí.
Déšť smývá ze zpevněných ploch pevné částice (které vytváří kaly) a ropné látky (vzniklé úkapy nebo havarií). Tato voda je odváděna dešťovým kanalizačním systémem. Její znečištění je pro další vypouštění do recipientu, vsaku nebo na čistírnu odpadních vod omezeno přípustnými hodnotami ropných látek (C10 – C30) a splavených kalů (NL). Tyto limity musí garantovat osazený odlučovač ropných látek.
Pro řádnou činnost je odlučovač složen ze dvou funkčních celků a to odlučovače kalů a odlučovače ropných látek. Odlučovače ropných látek jsou navrženy v souladu s ČSN EN 858-1 a ČSN EN 858-2.
Základním návrhovým parametrem je průtok (l/s), který odlučovač musí zpracovat a zabezpečit požadovaný výstupní parametr ropného znečištění (C10 – C30). Pro stavební uspořádání je důležitá informace o hloubce přítokového potrubí pod upraveným terénem, průměr a materiál připojovacích potrubí. Podle umístění odlučovače se osazují přejezdné (D400) nebo nepřejezdné (B125) poklopy.

DYWIDAG velkoobjemové nádrže :

Prefabrikovaný stavebnicový systém DYWIDAG OCHRANA VODY umožňuje vytvořit nádrže různých velikostí a uspořádání založených na segmentové montáži systémových prefabrikovaných prvků.
V jedné nádrži lze docílit objem od 30m3 do 300m3.
Aplikace systému umožňuje pro větší kapacitu nádrží vybudování sestava propojených nádrží. Tímto provedením jsou plněny požadavky na větší kapacity nad 300m3.
Nasazení velkoobjemových nádrží má praktické využití mimo jiné u liniových staveb, dále jako retenční a přečerpávací nádrže a v neposlední řadě u veškerých vodních systémů vyžadujících nakládání s vodami.

Konstrukční systém :
Nádrže jsou montované železobetonové, sestavené z U-dílů, stropních desek, šachtové nástavby, vík a poklopů. Díly jsou vyrobeny z betonu C 35/45 XF4 , mají typovou statiku a továrně dozorovanou kvalitu.
Montovaný systém vany nádrže využívá patentované spoje DYWIDAG (těsnění kvality NBR), je zaručeně nepropustný a lze ho užít i při vysoké hladině spodní vody.
Stropní desky jsou v základním provedení položeny na stěny vany nádrže přes plastické těsnění Egoferm a tím je zajištěna izolace proti pronikání zemní vlhkosti. V případě  hladiny podzemní vody nad úrovní stropní konstrukce je možné využít patentový spoj DYWIDAG i pro spojení a těsnění stěny a stropu. Konstrukce nádrže a stropů je staticky dimenzována na možnost pojezdu silniční dopravou (dle ČSN EN 1991-2, Eurokódu a ČSN EN NA).

DYWIDAG dešťové usazovací jímky  :

jsou sedimentační nádrže s odlučováním ropných látek pro dešťové kanalizace dálnic, rychlostních komunikací a komunikací v ochranných pásmech vodních zdrojů. Jejich účelem je ochránit recipient před účinky ropných látek z provozu na komunikaci, zvláště v případech havarií, kdy jsou poškozeny automobily (uniká olej, benzín a nafta) nebo při porušení nákladu (poškození přepravní cisterny a obalů na ropné látky).

Dešťové usazovací nádrže DYWIDAG OCHRANA VODY jsou uzavřené podzemní objekty. Nad těmito objekty je zpravidla umístěna obslužná a příjezdová komunikace. Přístup do nádrží je šachtovými vstupy, které jsou v úrovni komunikace zakryty poklopy.

Čerpací šachty :

jsou samostatné podzemní objekty na dešťové nebo splaškové kanalizaci. Využívají se v případech, kdy není možné vody odvádět gravitačním způsobem nebo je čerpání vod technicky a ekonomicky výhodnější než gravitační řešení.
Čerpací šachty se uplatňují v lokalitách s komplikovanými výškovými (spádovými) podmínkami, v nevhodném hydrogeologickém prostředí, v lokalitách s řídkou výstavbou nebo v území s přehuštěnými inženýrskými sítěmi.
Čerpací šachty DYWIDAG OCHRANA VODY jsou prefabrikované železobetonové nádrže, upravené na technologické požadavky osazené čerpací techniky. Jsou použity celistvé kruhové nebo skládané kruhové nádrže vyrobené z vodostavebního betonu třídy C35/45. Nádrže mají možnost výškové nástavby. Konstrukce nádrží je staticky dimenzována na silniční zatížení tř. A dle ČSN 736203 Zatížení mostů.
H.A.N.S. prefa, a.s. zajišťuje výrobu čerpacích šachet, dopravu a montáž do připravené stavební jámy.

Domovní jímky :

v místech, kde není možné odpadní vodu odvádět kanalizací, se uplatní malý stavební objekt - záchytná jímka. Domovní jímka slouží k akumulaci odpadní vody a po naplnění se obsah vyváží automobilovou cisternou k likvidaci. Tento objekt se využívá při výstavbě rodinných domů, malých výrobních provozoven a sociálních zařízení. Domovní jímky DYWIDAG OCHRANA VODY jsou vysoce kvalitní železobetonové prefabrikované nádrže, které stavebníkům přinášejí řadu výhod.

- dokonale splňují požadavek na nepropustnost
- požadovaný objem a velikosti pokrývá rozsáhlá výrobní řada jímek
- stavebnicový systém umožní osazení jímek pro různé hloubky přítokových potrubí a do různých stavebních situací
- rychlost výstavby a zprovoznění objektu
- spolehlivost a delší životnost oproti plastovým nádržím

Nádrže GAMA :

použití nádrží GAMA je aplikováno většinou v pozemních stavbách a to převážně ve stavbách bytových a rodinných domů. Nádrž GAMA je vyráběná v objemu  8m3, 10m3, 12m3, 15m3, 20m3 a 25 m3. Jedná se o podzemní prefabrikovaná nádrž vhodnou pro odpadní i dešťové vody. Nádrž je cenově nejvýhodnější řešení v provedení betonové nádrže. Poměr objemu a ceny je bezkonkurenční. Nádrž je vybavena napojovacím otvorem. Tento napojovací otvor pro přívodní potrubí je osazen vložkou s těsněním pro roury DN200 (DN150) KG (hladké PVC potrubí) případně další alternativy dle požadavků zákazníků.
Příslušenství nádrže tvoří poklop a vyrovnávací kroužky, kterými se upravuje výška vstupní šachty k terénu.

Grafický beton :

Hlavní využití technologie GRAFICKÝ BETON je v těchto našich produktech:

  • BASHALLEN KONCEPT
  • Koncept Bytové výstavby - zajímavé fasády bytových domů
  • Fasádní a interiérové pohledové panely s individuální grafickou úpravou
  • Prvky parteru a monumentální architektury s důrazem na grafické provedení – základní kameny, pomníky apod.

Pro další informace neváhejte kontaktovat naše pracovníky, kteří vám rádi pomohou s návrhem.
Technologie GRAFICKÝ BETON je založena na patentovaném vynálezu architekta a designera Samuli Naamanky, který se rozhodl aplikovat zpomalovač tuhnutí na speciální membránu se záměrem vytvořit individuální grafický vzor v povrchu betonu.
Přenesení grafického vzoru do povrchu betonu je založeno na kombinace a střídání hladkého porvchu betonového dílce a povrchu degradovaného zpomalovačem, který je v průběhu zrání dílce odstraněn tlakovou vodou. Kombinací hladkého a hrubého pobvrchu je v povrchu betonu vytvořen grafický motiv.

Aktuálně :

Co je program Dešťovka ?

Reference

Reference

Certifikáty

Na koho se obrátit

Obchodní ředitel
Bc. Vojtěch Tangl
724 060 157

Ceník

Ceníky

Další adresy

Sídlo společnosti :

Holušická 2253/1
148 00 Praha 4 - Chodov
IČ: 45148350
DIČ: CZ45148350


Zařazení do kategorií