HOFMANN BETON s.r.o., Sokolov + Chodov

HOFMANN BETON s.r.o., Sokolov + Chodov


Betonárna typ Stetter H1 s hodinovým výkonem 55 m³ (Sokolov) + 55 m³ (Chodov) čerstvého betonu. Celoroční poloautomatický provoz. Betonárna je pro zimní období vybavena zařízením pro ohřev záměsové vody. Betonárna je vybavena zařízením pro předehřev kameniva. Součástí betonárny je i recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

HOFMANN BETON s.r.o., Sokolov + Chodov
Chebská 2151
356 33, Sokolov
IČO: 26362210

Kontakt

Telefon: 352 467 492
E-mail: beton@hofmannbeton.cz
Web: www.hofmannbeton.cz

Otevírací doba

Provozní doba betonárny:

Výroba betonu je zajišťována PO – PÁ  7:00 - 15:00

Po vzájemné domluvě je možné zajistit výrobu a dodávku betonů v prodloužených směnách nebo o sobotě a neděli :

V pracovní dny 18:00 – 6:00 a v sobotu účtujeme +10%

V neděli a ve svátek účtujeme +20%

Sortiment

 • Vyrábí betony typu C dle ČSN EN 206+A1:2017 a ČSN P 73 2404:2016, B dle TN SVB ČR 01-2004 (bývalá ČSN 73 2400)
 • Cementové potěry třídy p.5 až p.35 dle PN
 • Cementové potěry pevnostní třídy CT-C7-F3 až CT-C30-F7 dle ČSN EN 13813 se zaručenou pevností (frakce do 4 mm)
 • Vodostavební betony
 • Speciální betony - mrazuvzdorné a odolné ch.r.l.
 • Kamenivo zpevněné cementem a cementové stabilizace
 • MCB - Mezerovitý beton

 

Doprava a mechanizace

Počet dalších autodomíchávačů dle požadavků .

Autodomíchávače a sklápěče

 • 2× MIX 9 m³ (podvozek MAN, nástavba Stetter)
 • 3× MIX 7 m³ (podvozek MAN, nástavba Stetter)
 • 2× MIX 6 m³ (podvozek Tatra, nástavba Stasis)
 • 4× Sklápěč 2 m³ (podvozek MAN)
 • 1× Sklápěč 1,5 m³ (podvozek Avia)

Čerpadla betonu

 • 1× MIX - pumpa 32 m (podvozek MAN, nástavba Schwing-Stetter)
 • 1× Pumpa 39 m (podvozek Mercedes, nástavba Schwing-Stetter)

Kvalita

Kvalita betonu odpovídá ČSN EN 206+A1:2017 a ČSN P 73 2404:2016 a je na něj vydáno prohlášení o shodě dle vydané podle §13 zákona 22/1997 Sb., ve znění zákona 71/200Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně doplnění některých zákonů a podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb a v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17050-1.

Výrobce neodpovídá za kvalitu výrobku v případě jeho dopravy, uložení a ošetření, které není v souladu s platnými ČSN a  Všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami společnosti Hofmann beton, s.r.o.

Výrobce je držitelem Certifikátu systému řízení výroby č. 204/C6/2015/020-031631 ze dne 7.9.2017, vydaného TZÚS Praha, s.p., AO 204 pro betonárnu Sokolov.

Výrobce je držitelem Certifikátu systému řízení výroby č. 204/C6/2015/020-031633 ze dne 7.9.2017, vydaného TZÚS Praha, s.p., AO 204 pro betonárnu Chodov.

Ty to certifikáty jsou 1 x za 12 měsíců doplňovány Zprávami o dohledu.

Kontrolní výrobní zkoušky vyráběného betonu jsou prováděny akreditovanou zkušební laboratoří č. 1018.3 TZÚS Praha, s.p. - pobočka 0200 Č. Budějovice.

Jako atest kvality jsou předávány souhrnné měsíční protokoly o kontrolních výrobních zkouškách pevnosti betonu v tlaku ve stáří 28 dnů.

Kontrola kvality a její dokladování je zahrnuto v ceně dodávky.

Inspekční zpráva o auditu způsobilosti betonárky byla provedena 1.6.2009, audit provedlo ŘSD ČR - správa Karlovy Vary.

Firma vytvořila a udržuje systém managementu jakosti, který splňuje všechny požadavky specifikované normou ČSN EN ISO 9001:2009 na systémy managementu jakosti pro předmět činnosti "výroba stavebních hmot a stavebních výrobků" a je držitelem certifikátu systému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Certifikáty

Všeobecné prodejní a dodací podmínky 
společnosti HOFMANN BETON s.r.o. dále jen VPDP

Předmětem dodávek je zboží a služby uvedené v ceníku (dále jen zboží). Zboží se vyrábí na betonárnách Sokolov a Chodov v normalizované (standardní) konzistenci dle platných norem. HOFMAN BETON s.r.o. (dále jen prodávající) zodpovídá za to, že dodané zboží má v době přejímky vlastnosti vyhovující právě platným technickým normám.


Zboží je nutno objednat u prodávajícího nejpozději do 12.00 hodin předcházejícího dne. Dodávky většího rozsahu (nad 50 m³) a dodávky prováděné čerpadly se objednávají minimálně 3 dny předem a dodávky na sobotu a neděli nejpozději v předcházející čtvrtek do 12.00 hodin. Splněním těchto požadavků je dána priorita rozvozu dodávek zboží k zákazníkům v požadovaném množství a čase. Ostatní objednávky budou pak plněny pouze v rámci volné kapacity a prodávající negarantuje časovou přesnost dodávek. Klesne-li venkovní teplota pod -5ºC nebo dojde-li k ovlivnění výroby a poskytovaných služeb jinými nestandardními klimatickými podmínkami a povětrnostními vlivy (síla větru, abnormální srážky, bouře, blesky apod.), neodpovídá prodávající za dodržení dodacího termínu.

 

Čl.I. – Rozsah platnosti a druh zboží

 1. VPDP se vztahují na zboží dodávané prodávajícím, dále na dopravu, čerpání a jiné služby.
 2. VPDP jsou platné pouze tehdy, když se na ně prodávající, v rámci běžných obchodních vztahů, v pozdějších dílčích smlouvách uzavřených na základě smlouvy rámcové výslovně odvolá.
 3. Druhy a množství zboží jsou stanoveny ve smlouvě a podkladech, ze kterých smlouvy vycházejí. Ustanovení a ujednání kupní smlouvy nebo smluvní objednávky jsou významem i svojí právní váhou nadřazeny těmto VPDP.
 4. Zbožím může být zejména:
  - transportbeton vyrobený v souladu s ČSN EN 206-1 změna Z3:2008 + Z4:2013
  - kamenivo
  - beton vyrobený podle specifických požadavků kupujícího
  - kamenivo stmelené hydraulickým pojivem dle ČSN EN 14 227-1
  - cementové potěry vyrobené dle ČSN EN 13 813
  - cemento-popílkové suspenze dle ČSN EN 14 227-1

Čl.II. – Smluvní vztah

 1. Smluvní vztah vzniká zásadně uzavřením písemné kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Písemnou kupní smlouvou se rovněž rozumí písemná objednávka kupujícího potvrzená či jinak akceptovaná prodávajícím. Kupní smlouva je uzavřena i ústní dohodou stvrzenou kupujícím odběrem zboží na dodacím listu. Prodávající může požadovat jako přílohu objednávky výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží a převést na něho vlastnické právo k němu a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu.
 2. Při odstoupení od smlouvy má kupující nárok na náhradu škody jen tehdy, dopustí-li se prodávající úmyslné nebo hrubé nedbalosti.

 

Čl.III. – Dodání betonu

 1. Dodací lhůty se určují podle požadavků kupujícího a možností prodávajícího. Kupující se musí s prodávajícím dohodnout na specifikaci množství, zboží a služeb. Pro vyřízení objednávky jsou rozhodující údaje o množství na dodacím listě prodávajícího.

Místem plnění (určení) se rozumí:
- stavba kupujícího u zboží dopravovaného prodávajícím
- provoz betonárny prodávajícího u zboží, jehož přepravu si zajišťuje kupující sám.

 

 1. Na dodané zboží musí prodávající zhotovit dodací list, který musí obsahovat zejména následující údaje:
  - označení kupujícího a místo přejímky betonu
  - množství dodaného betonu v m³
  - druh a třída betonu, zpracovatelnost směsi, druh a třída cementu, druh přísad
  - datum a čas zamíchání betonové směsi, čas nejpozdějšího zpracování čerstvého  betonu v minutách od zamíchání
  - použitý dopravní prostředek, RZ a jméno řidiče
  - čas příjezdu na místo přejímky a čas ukončení přejímky
   
  Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že dodání zboží bylo provedeno prodávajícím řádně a v souladu se specifikací.

 

 1. Plán plnění dodávky se upřesňuje písemně, ústně nebo telefonicky. K zakázkám objednaným na dobu dodání po 18ºº hodině ve všední den, a kdykoliv v sobotu, neděli a ve dnech pracovního klidu je prodávající oprávněn účtovat smluvní příplatky.

 

 1. Při uplatnění objednávky musí kupující uvést všechny informace, které mohou ovlivnit plynulý průběh betonáže. Prodávající nezodpovídá za případné škody, které kupujícímu vzniknou vinou věcně nebo časově nepřesně specifikované objednávky. Kupující se zavazuje, že vytvoří v prostoru přejímky zboží podmínky odpovídající obecně platným předpisům, zvláště z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Především musí zajistit sjízdnost po dostatečně pevných příjezdových komunikacích, bezpečné a dostatečně uvolněné stanoviště pro provoz přepravních mechanizmů a čerpadla. Nejsou-li tyto podmínky splněny, odpovídá kupující za škody, jež nesplněním podmínek vzniknou. Kupující současně zodpovídá za provedení potřebných ochranných opatření, uzavření silnic, chodníků, vypnutí elektrického napětí ve vedení, v jehož blízkosti mechanismy pracují, vyřízení potřebných výjimek a určení prostoru pro bezplatný oplach autodomíchávačů a čerpadla přímo na staveništi. Nelze-li ze strany kupujícího zajistit oplach autodomíchávačů přímo na staveništi, může prodávající účtovat kupujícímu za oplach autodomíchávačů na závodě částku 250,-Kč. Případné znečištění komunikací, částí budov, pozemků a vodních ploch odstraní kupující na svůj vlastní náklad a odpovědnost. Kupující, všichni jeho zaměstnanci a další pracovníci jsou povinni v areálu betonárny prodávajícího dbát obecně platných předpisů a postupovat dle pokynů prodávajícího.

 

 1. Kupující je oprávněn zrušit potvrzenou objednávku nejpozději 5 hodin před sjednanou dodací lhůtou. V případě plánovaného použití čerpadel však nejméně 24 hodin. Stejným způsobem je nutno nahlásit prodávajícímu snížení nebo zvýšení dodávaného množství zboží nebo přerušení odběru. Pokud se tak nestane nebo dojde k pozdnímu odvolání na cestě se nacházející dodávky, uhradí kupující dodávku v plné výši včetně případného přejezdu čerpadla nebo autodomíchávače, ať už ji odebere nebo ne. U čerpadel je prodávající oprávněn účtovat paušální sazbu plus kilometry na stanoviště a zpět. Případné zvýšené náklady jdou k tíži kupujícího (recyklace, likvidace). Dopravci prodávajícího nejsou pověřeni, oprávněni ani povinni přijímat prohlášení, která by prodávajícího nějak zavazovala (jedná se především o dodatečné upřesňování chybějící kubatury). Předpokládané zdržení mechanismů je kupující povinen neprodleně nahlásit prodávajícímu (dispečerovi betonárny).

 

 1. Kupujícímu jsou k dispozici technické parametry čerpadel na všech závodech prodávajícího. V případě, že na příjezdové cestě k místu čerpání nebo přímo na místě plnění jsou podmínky, které neodpovídají technickým parametrům objednaného čerpadla, jdou případně vzniklé škody a náklady k tíži kupujícího.

 

 1. Objednané zboží vrácené kupujícím zpět na betonárnu bude v důsledku zvýšených nákladů na recyklaci vráceného zboží účtováno prodávajícímu s příplatkem  1.000,- Kč/m3.

 

 1. U dodávek prováděných čerpadly na beton je nutno po dohodě nasadit k čerpadlu pracovníka kupujícího k navádění autodomíchávačů v případech vyšších přečerpaných objemů, v situaci, kdy je obsluha čerpadla mimo vozidlo a ovládá stroj dálkově, za snížené viditelnosti apod. Při práci čerpadla se speciálním přídavným potrubím provádí jeho montáž pracovníci kupujícího za odborného dohledu obsluhy čerpadla. Potrubí si (na základě dohody) vyzvedne na závodě kupující před nasazením, na vlastní náklad jej odveze na staveniště a kompletní a vyčištěné jej neprodleně po ukončení betonáže vrátí na závod.

 

 1. Dohodnutými dodávkami a lhůtami není prodávající vázán v případech, dojde-li k výlukám v závodě prodávajícího nebo v podniku, který pro prodávajícího pracuje, při výpadku energie, dodávky vody, neprůjezdnosti dopravních komunikací, úředního příkazu, a nesplnění dodávek prodávajícímu od dodavatelů, pokud je prodávající nemohl předpovídat a nedalo se jim předejít, v případě nepředvídatelné poruchy výrobního a dopravního zařízení prodávajícího a taktéž v případě vyšší moci. V těchto uvedených případech se dodací lhůta prodlužuje o dobu, po kterou překážky trvaly a nelze od prodávajícího požadovat náhradu škody a smlouvou požadované odškodné (pokutu), ledaže by došlo ze strany prodávajícího k záměrnému nebo nedbalému jednání. Jestliže uvedené okolnosti ovlivní či znemožní výkon nebo dodávku, je prodávající zproštěn plnění.

 

Čl.IV. – Jakost

 1. Prodávající se zavazuje dodat zboží v jakosti odpovídající smlouvě a platným právním předpisům. Ověřování jakosti se provádí dle platných norem prokázáním shody vlastností s jejich požadavky. Kontrolní vzorky betonu se odebírají na betonárně. Na zboží prodávajícího je vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona  č. 22/1997 Sb. ve znění dalších změn a v souladu s platným nařízením vlády.

 

 1. Při výrobě směsi dle návrhu receptury kupujícího ručí prodávající pouze za objednané složení a odborné promísení.

 

 1. Prodávající neodpovídá za vady zboží v těchto případech:
  - nezajistí-li kupující v místě odběru zboží bezprostřední a kvalitní uložení, zpracování a ošetření zboží v souladu s normami
  - přidá-li se do čerstvého betonu na staveništi voda na přání kupujícího
  - mísí-li se dodaný beton s betonem od jiného prodávajícího
  - přidá-li kupující do dodaného čerstvého betonu přísady nebo příměsi bez vědomí prodávajícího
  - když při odběru samotným kupujícím dojde k závadám zaviněným neodbornou dopravou, přidáním vody, přísad nebo příměsí
  - bylo-li zboží vyrobeno na žádost kupujícího dle jím dodané receptury
  - bylo-li kupujícím objednáno (specifikováno) zboží v rozporu s podmínkami pro jeho užití
  - kupující na staveništi použije k čerpání betonu jiné čerpadlo, než čerpadlo prodávajícího.

 

 1. Zprávy o výsledcích kontroly shody jsou uloženy na betonárně prodávajícího. Požaduje-li kupující hodnocení shody odlišné od technických norem a KZP prodávajícího, musí tento požadavek předem jasně specifikovat a sjednat v kupní smlouvě.

 

 1. Kupující je povinen beton zkontrolovat ihned po předání a převzetí deklarovaného druhu na dodacím listě prodávajícího (u vlastního odvozu je místem předání výrobna prodávajícího) a uplatnit veškeré námitky proti množství a kvalitě, zvláště pak konzistenci, zrnitosti a promísení dodávaného betonu. Ústní nebo telefonické výtky musí být neprodleně potvrzeny doporučeným dopisem adresovaným na adresu prodávajícího. K reklamaci na kvalitu dodávky musí být vždy přizván technolog prodávajícího. Osoba, která prohlásí, že je pracovník kupujícího a přímo odebírá zboží od prodávajícího nebo na staveništi potvrzuje příjem dodávky zboží a služeb, je považována ve smyslu Obchodního zákoníku jako určený zmocněnec kupujícího. Kupujícím takto potvrzené dodací listy a výkazy výkonů čerpadel se považují za nesporné a jsou podkladem pro fakturaci. Zboží a služby se tím považují za řádně dodané a převzaté kupujícím.

 

 1. Později mohou být reklamovány pouze skryté závady (např. deklarované vlastnosti, pevnost apod.), které nemohly být zjištěny při předání a převzetí. Reklamace, která nebyla podána včas a po formální stránce správně, má za následek ztrátu odpovědnosti prodávajícího z vad zboží. Vady zjištěné až na základě kontrolních zkoušek pevnosti a dalších zkoušek, musí být reklamovány písemně nejpozději do 6 měsíců od splnění dodávky. Po této době odpovědnost prodávajícího za vady zaniká.

 

 1. Reklamace na kvalitativní nedostatky mohou být podány jen za předpokladu, že ihned po dodání betonu jsou za přítomnosti pověřené osoby prodávajícího zhotoveny zkušební vzorky. Přítomnost pověřené osoby prodávajícího je nezbytná i u informativních odběrů vzorků betonu z výroben prodávajícího a zhotovování zkušebních těles kupujícím. Pro zhotovení zkušebních těles platí příslušné normy a předpisy a tyto vzorky mohou být uznány pouze za předpokladu jejich správného zhotovení. Kupující je povinen předat zkušební vzorky ihned po zhotovení autorizované (akreditované) zkušebně, kde se uloží a přezkouší. Náklady spojené s oprávněnou reklamací nese prodávající, náklady spojené s reklamací, která nebyla oprávněná, nese kupující.

 

 1. Kupující není oprávněn až do konečného vyřízení reklamace odstranit reklamovanou dodávku betonu a je povinen umožnit prodávajícímu odběr nových vzorků. V případě porušení této povinnosti nemůže být reklamace uznána.

 

 1. Prodávající upozorňuje kupujícího, že zboží jím dodávané obsahuje cement a je z tohoto důvodu zařazeno ve smyslu zákona č. 157/1998 Sb., ve znění zákona č. 352/1999 Sb., do kategorie látka dráždivá. Na zboží byly vydány v souladu se zákonem bezpečnostní listy. Kupující je proto povinen seznámit s touto skutečností všechny své pracovníky, kteří přijdou do styku se zbožím prodávajícího a dodržovat příslušná závazná bezpečnostní pravidla.

 

Čl.V. – Cena a její splatnost

 1. Všechny ceny na dodávané zboží a služby jsou stanoveny dohodou prodávajícího s kupujícím. Pokud není stanoveno jinak, platí ceny uvedené v ceníku příslušné betonárny, platném v době dodávky.

 

 1. Pro případ, že se v období mezi uzavřením smlouvy a dodávkou změní materiálové, energetické nebo jiné vstupní náklady na výrobu zboží, jeho dopravu nebo jiné služby a jejich výši nemůže prodávající ovlivnit změnou receptur nebo organizací práce platí za dohodnuté, že o tyto náklady bude navýšena dohodnutá kupní cena.

 

 1. Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká okamžikem předání a převzetí betonu nebo služeb.

 

 1. Prodávající může požadovat zaplacení kupní ceny předem před dodáním zboží a služeb formou zálohy. Za případné přerušení dodávek z důvodů nedostatečné výše zálohy nenese prodávající žádnou zodpovědnost.

 

 1. Splatnost daňových dokladů – faktur (dále jen faktur) prodávajícího je 14 dnů od vystavení, není-li dohodnuto písemně jinak.

 

 1. Prodávající bude dohodnutou cenu fakturovat podle zvyklostí používaných v tuzemské obchodní praxi. Prodávající fakturuje jednotlivé dodávky průběžně. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že přílohou faktury nebude dodací list, který byl prodávajícím předán při předání zboží. Kupující je povinen uhradit kupní cenu ve lhůtě splatnosti. Dnem splatnosti se rozumí den připsání finančních prostředků na účet prodávajícího. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem. V případě, že faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, je kupující oprávněn ji vrátit k přepracování nebo doplnění. Oprávněným vrácením faktury zaniká původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne vystavení opravené faktury. V případě, že je smluvně stanovena delší splatnost faktury, než je uvedeno ve VPDP, je kupující povinen reklamovat ji před uplynutím lhůty splatnosti, jinak se faktura považuje za akceptovanou a pozdější reklamace nemůže být uznána.

 

 1. Kupující výslovně souhlasí s tím, aby prodávající vystavil fakturu – daňový doklad v elektronické podobě tak, jak to předpokládá ustanovení §26 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury může prodávající účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny delšího než 60 dnů je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu rovněž smluvní pokutu. Smluvní pokuta se sjednává ve výši 0,5% z celkové kupní ceny, a to za každý den prodlení se zaplacením, byť i jen části kupní ceny, a to od prvního dne prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na nároky na náhradu škody. Prodávající s kupujícím souhlasně prohlašují, že takto sjednaná smluvní pokuta je přiměřená s ohledem k hodnotě a významu zajišťované povinnosti a s ohledem na sjednané platební podmínky. Prodávající je dále v případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny oprávněn vyúčtovat kupujícímu náklady vzniklé v souvislosti s vymáháním dluhu. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající je k vymáhání pohledávky oprávněn využít služby třetí osoby a že v takovém případě mohou náklady na vymáhání pohledávky dosáhnout částky 15% hodnoty dlužné částky.

 

 1. Při prodlení plateb ze strany kupujícího může prodávající požadovat při dalších dodávkách platby předem.

 

 1. V případě, že kupující opakovaně nedodržuje splatnost faktur nebo bezdůvodně porušuje smluvní dohodu o výhradním odběru, považuje to prodávající za podstatné porušení smlouvy. V takovém případě je prodávající oprávněn k zastavení dodávek, odstoupení od smluvního vztahu a k doúčtování všech poskytnutých slev.

 

 1. Kupující není oprávněn započíst oproti pohledávce prodávajícího na zaplacení kupní ceny jakékoli své pohledávky.
     

Čl.VI. – Nabytí vlastnického práva

 1. K přechodu vlastnického práva dodaného zboží dojde až po úplném zaplacení kupní ceny – majetková výhrada.

 

 1. Kupující je povinen až do přechodu vlastnického práva starat se o dodaný beton dle platných norem a předpisů.

 

 1. Kupující postupuje na prodávajícího veškeré nároky, které mu vzejdou z prodeje vyhrazeného betonu k uhrazení pohledávek prodávajícího, a to až do celkové výše dodávek prodávajícího.

 

 1. Beton, který spadá pod majetkovou výhradu, nesmí být kupujícím dán do zástavy.

 

 1. Pokud o to prodávající požádá, je na kupujícím, aby svým dlužníkům oznámil postoupení svých práv ve prospěch prodávajícího a předložil o tom potřebné doklady.

 

 1. Stane-li se dodávaný beton podstatnou součástí pozemku třetí osoby, postupuje kupující své nároky, které takto získal a které mohou pokrýt jeho ostatní práce prodávajícímu se všemi právy a to ve výši hodnoty dodané zboží a služeb.


Čl.VII. – Nebezpečí škody na zboží

 1. Nebezpečí škody přechází na kupujícího v době, kdy převezme od prodávajícího zboží, nebo jestliže tak neučiní včas v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme.

 

 1. V případě, že zboží je dodáváno dopravcem kupujícího, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží jeho předáním tomuto dopravci.

 

 1. Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ke škodě na zboží došlo v důsledku porušení povinností prodávajícího.


Čl.VIII. – Nároky z vad zboží

 1. Je-li dodáním betonu s vadami porušena smlouva podstatným způsobem, může kupující:
  - požadovat odstranění vad dodáním náhradního bezvadného betonu
  - požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny
  - odstoupit od smlouvy
 2. Volba mezi nároky uvedenými v odst. 1 náleží kupujícímu tehdy, oznámí-li ji prodávajícímu ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.
 3. Neoznámí-li kupující volbu svého nároku, má nárok z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 4. Je-li dodáním betonu s vadami porušena smlouva nepodstatným způsobem, může kupující požadovat dodání chybějícího množství betonu - nebo slevu z kupní ceny.
 5. Nárok na slevu z kupní ceny odpovídá rozdílu mezi hodnotou, kterou by měl beton bez vad a hodnotou, kterou má beton dodaný s vadami, přičemž pro určení hodnot je rozhodující doba, v níž se mělo uskutečnit řádné plnění.
 6. Kupující může o slevu snížit kupní cenu placenou prodávajícímu. Do doby odstranění prokázaných vad dodáním chybějícího množství není kupující povinen platit část kupní ceny, jež by odpovídala jeho nároku na slevu, jestliže by vady takto nebyly odstraněny.
 7. Nároky z vad zboží se nedotýkají nároku na náhrady škody nebo smluvní pokutu.
 8. Kupující nemůže od smlouvy odstoupit, jestliže vady včas neoznámí prodávajícímu.

   
Závěrečné ustanovení

Případné odchylky od těchto podmínek mají účinek jen tehdy, potvrdí-li je prodávající. Kupující svým podpisem na platné objednávce, na dodacím listě prodávajícího nebo ve smlouvě prohlašuje, že byl prodávajícím seznámen s platnou cenovou nabídkou, souhlasí se smluvními cenami a VPDP vydanými prodávajícím.

Tyto VPDP jsou nedílnou součástí smlouvy, ceníku prodávajícího a odsouhlasené objednávky kupujícího.


Sokolov dne 1.2.2014

Monika Mádrová - jednatelka.

Na koho se obrátit

Jednatelka
Monika Mádrová
+420 774 967 216
Majitel firmy
Otta Hofmann
352 467 492 , 777 188 577

Ceník

Ceník Sokolov + Chodov


Zařazení do kategorií