Ing. Ladislav Janča dsts - torbo® systémy na tryskání zvlhčeným abrazivem

Admin 15.12.2014

Přístroje torbo® snižují prašnost o 95%. Nahrazují tradiční pískování suchým pískem, které je sice účinné, ale extrémně prašné.

  

S německou firmou torbo® ENGINEERING KEIZERS GmbH jsem se do prvního kontaktu dostal koncem roku 1991. Od roku 1999 jsem výhradním zástupcem výrobce torbo® přístrojů pro Českou a Slovenskou republiku.  Firma vyrábí přístroje na tryskání za vlhka, patentované roku 1984.

 

Přístroje torbo® jsou vhodné zejména pro čištění povrchů, předúpravu povrchů před nanášením nátěrových hmot nebo prováděním sanačních prací. Přístroje na tryskání za vlhka nahrazují tradiční pískování suchým pískem, mají však mnohem širší oblast použití. Při otryskávání pomocí torbo® přístrojů se výrazně snižuje prašnost, jejich použití je šetrné a ekologické.

 

Kontakt :

Ing. Ladislav Janča dsts, Pařížská 19, 110 00 Praha 1

Tel.: 602 395 830 , e-mail: dsts@dsts.cz , web: www.dsts.cz

 

 

Důkladná příprava povrchu pro aplikaci sanačních nebo nátěrových hmot je považována za samozřejmost a bez kvalitního provedení této mezioperace by výrobci stavební chemie neposkytli na svoje výrobky záruku.

Přesto se této problematice nevěnuje zdaleka tolik pozornosti, kolik by zasloužila, a všeobecné povědomí veřejnosti (často bohužel i odborné) zůstává poněkud zkostnatělé. Případné novinky v tomto oboru jsou přijímány jen ztěžka a s nedůvěrou.

Proto bych rád touto cestou prezentoval přístroje na tryskání zvlhčeným abrazivem německé firmy torbo® ENGINEERING KEIZERS GmbH, patentované v roce 1984 a využívané ve více než 50 státech celého světa. V České republice působí torbo® přístroje od roku 1992, v současnosti je v provozu asi 40 těchto zařízení.

Přístroje jsou určeny k důkladnému, ale šetrnému čištění povrchů, případně jejich předúpravě pro další nanášení nátěrových nebo sanačních hmot. Při tryskání betonových povrchů vychází hodnoty odtrhových zkoušek v rozmezí 2 - 3 MPa.

Princip

Hned na začátku musím zdůraznit následující fakta:

  1. Nejedná se o vysokotlaký vodní paprsek spřisáváním suchého písku
  2. Nejedná se ani o tryskání suchým pískem se zvlhčováním abraziva až v koncové
      trysce (tzv. tryskání pod „vodní clonou").
  3. Nejedná se však ani o úplně bezprašné tryskání sodsáváním.

Každý z výše uvedených systémů má nepopiratelně svoje přednosti, univerzálnosti torbo® přístrojů však nedosahují.

Systémy torbo® pracují na principu, který je zobrazen na následujícím schématu - v tlakové nádobě je abrazivo s vodou. Tato směs, konstantně namíchaná v poměru 80:20 (80% abraziva a 20% vody) je unášena proudem tlakového vzduchu proti otryskávané ploše. Maximální možné provlhčení písku, se kterým tento systém pracuje, dosahuje snížení prašnosti až o 95% (ve srovnání s pískováním za sucha). Tato primární přednost umožňuje tryskat tímto zařízením i v zastavěných částech měst bez zvláštních nároků na zabránění úletu prachu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkční schéma

 

Mobilnost

Dalším důležitým kladem těchto přístrojů je jejich mobilnost. Ke svému provozu potřebují zdroj stlačeného vzduchu dostatečného výkonu (viz následující tabulka), zdroj elektrického proudu 12V DC (většinou baterie kompresoru) a zdroj vody, který však nemusí být bezpodmínečně tlakový. Součástí přístroje je totiž pístové čerpadlo, které slouží k čerpání vody a tlakování zásobníku abraziva. Toto čerpadlo má sací výšku 6m a je tedy schopno čerpat vodu i z beztlakového zásobníku. Z toho vyplývá, že je možno vše potřebné naložit na odpovídající nákladní automobil a odjet tryskat „někam do polí" - např. stožáry vysokého napětí, odstraňování silničního značení nebo na výstavbu nebo opravy nejrůznějších produktovodů.

 

Průměr trysky (mm)

6

8

10

12

14

Výkonnost kompresoru (m3/min)

1,8

3,2

5,0

7,2

9,8

Průměr připojovací hadice (coul)

¾"

1"

1"

5/4"

5/4"

Pozn.: Není-li zaručen přívod dostatečného množství vzduchu, přístroj NEFUNGUJE!!!

 

 

Rozsah použití
Další předností těchto přístrojů je možnost ovlivňovat výsledek tryskání a tím i jejich použití na nejrůznější povrchy – od tryskání betonu, oceli, přírodního nebo umělého kamene, přes čištění režného cihelného zdiva, štukových fasád, odstraňování nátěrů ze dřeva až po čištění travertinu nebo třeba matování skla. Přístroj se dá v extrémním případě seřídit tak, že tryskání nepoškodí lidskou ruku. Díky minimálnímu množství vody je možno tyto přístroje používat i na práce v interiéru.
Faktory, ovlivňující výsledek tryskání, jsou následující:

 • Volba vhodného abraziva (zrnitost, měrná hmotnost, tvrdost, ostrohrannost)
 • Volba množství tryskací směsi (litry/min)
 • Volba pracovního tlaku
 • Vzdálenost trysky od otryskávaného povrchu
 • Velikost podílu vody v tryskací směsi (standardně nastavený poměr 80:20 lze otevřením ventilu přídavné vody měnit, zvyšovat podíl vody ve směsi a tím snižovat abrazi)
 • Použití tryskacího nástavce TS98
 • Zkušenost obsluhy

Rozložení paprsku bez použití TS98 Totéž s použitím TS98

 

 

 

Ekonomičnost

Díky maximálnímu provhlčení abraziva se pro torbo® přístroje využívá jako abrazivo pro tryskání běžných povrchů křemičitý písek, který není třeba předem sušit. Tím se dosáhne výrazných úspor nákladů na materiál. Navíc je spotřeba abraziva výrazně nižší než u pískování za sucha.

 

Pasivace ocelových konstrukcí

Při tryskání ocelových konstrukcí je možno nadstandardně přístroj vybavit dávkovačem pasivačního roztoku. Takto otryskaný a ošetřený povrch ocelové konstrukce pak vydrží (při dodržení podmínek, uváděných výrobcem inhibitoru) až několik dní bez napadení korozí.

 

Shrnutí předností

 • Snížení prašnosti
 • Mobilnost (dosah tryskacích hadic)
 • Široká oblast použití (tvrdé, běžné i měkké povrchy, exteriér, interiér)
 • Ekonomičnost
 • Možnost pasivovat povrchy ocelových konstrukcí

 

Závěr

Z tohoto stručného popisu vyplývá, že torbo® přístroje mají široké využití v mnoha průmyslových odvětvích, ve stavebnictví se pak uplatňují především při rekonstrukcích a sanacích - všude tam, kde není možné konstrukci rozebrat a odvézt k předúpravě a následné povrchové úpravě někam na stálé pracoviště.

 

 

Tryskání podhledu železobetonové estakády ve Valašském Meziříčí

 

 

Výsledek tryskání podhledu estakády ve Valašském Meziříčí

 

Čištění cihelného zdiva

 

 

 


Tryskání sloupů VN

 

 


Tryskání laminátové lodě

 

 


Čištění pískovce

 

 


Příklad extrémně šetrného tryskání