EUROVIA Kamenolomy, a. s. - kamenolom Jakubčovice

Drcené kamenivo - Droba

Adresa

EUROVIA Kamenolomy, a. s. - kamenolom Jakubčovice
Vítkovská 40
742 36, Jakubčovice nad Odrou
IČ: 27096670

Provozní doba

leden – únor           Po-Pá:  7.00–15.30
březen – prosinec   Po-Čt:  6.00–21.30
                                Pá:       6.00-17.30 

Kontakt

Telefon 556 312 351 , Ústředna: 5
Fax 556 748 271

Na koho se obrátit

Vedoucí obchodního útvaru Ing. Vladimír Dědeček
485 251 951 , 602 378 904

Obchodní zástupce Jiřina Kukuricášová
556 312 367 , 731 450 747 , fax: 556 748 271

Obchodní zástupce a logistik Jan Lázenský
556 312 364 , 724 210 542 , fax: 556 748 271


O nás

EUROVIA Kamenolomy, a. s., patří k významným a tradičním výrobcům a dodavatelům drceného a těženého kameniva na českém trhu. Od 1. října 2010 patří pod tímto názvem do stavební Skupiny EUROVIA CS. Navazuje na mnohaletou tradici společnosti Tarmac CZ, a.s., a jejich předchůdců.

Společnost EUROVIA Kamenolomy, a. s., provozuje 25 vlastních provozoven, z nichž je 21 lomů a 2 pískovny, 1 recyklační dvůr a 2 ukládky inertních odpadů. (mapa provozoven)
Těžištěm její činnosti je výroba drceného a těženého kameniva v široké frakční skladbě, která umožňuje použití pro nejrůznější účely od běžných stavebních prací po náročné akce dopravního stavitelství a při výrobě asfaltových, betonových a nestmelených směsí (MZK).


Sortiment

Frakce / jakostní třída :

 • kamenivo prané
  • 0/2
  • 0/4
  • 2/5
  • 4/8
  • 8/11
  • 8/16
  • 11/16
  • 11/22
  • 16/22
  • 16/32
 • kamenivo vyráběné suchou cestou
  • 0/4
  • 0/8
  • 0/22
  • 0/32 ŠDa
  • 0/32 ŠDb
  • 0/32 kv (i do Polska)
  • 0/63 ŠDa
  • 4/8
  • 4/11
  • 8/16
  • 8/32
  • 16/32 
  • 32/63
  • 32/63 C
  • 32/63 BI (i do Polska)
  • 63/125
  • 0/150
 • kamenivo z těžby
  • LK Netříděný
  • LK Netříděný B
  • Zemina 0/300 G
  • LK 150/300 (strojně tříděný)
  • LK 300/1000 (strojně tříděný)

Název produktu: LK 150/300 (tříděný lomový kámen)

Popis produktu: vzniká vytříděním přímo z rozvalu (rozpojená masa horniny po trhacích pracích) pomocí mobilní třídicí technologie. Jedná se tedy o vytříděný lomový kámen bez jakýchkoliv nežádoucích příměsí. Výběr je možné provést z šedomodrého nebo hnědého zbarvení.

Hornina: Ložisko je tvořeno sedimentární horninou nazývanou Moravská droba, která se zde vyskytuje ve dvojím zbarvení, šedomodrá a hnědošedá. Hornina je stejnoměrně, středně zrnitá s lehce pozorovatelnými zrny živce a křemene. Plochy odlučnosti jsou rovné, jemně drsné, hrany jsou ostré. Struktura horniny je psamitická, velikost zrn se pohybuje mezi 0,5 – 2 mm.

Doporučené použití: Lomový kámen má široké využití, především se uplatňuje při realizaci zahradní architektury, jak v soukromém, tak veřejném sektoru. Jde zejména o výstavbu pohledových opěrných zdí, k výstavbě gabiónových stěn a plotů, k výstavbě říčních propustků apod.

 

Název produktu: LK 300/1000 (tříděný lomový kámen)

 

Popis produktu: je produktem přímo po rozpojení horniny trhacími prácemi. Na expediční automobily je nakládán pomocí polypového drapákového rypadla (max. hmotnost cca 1,5 t). Výběr je možné provést z šedomodrého nebo hnědého zbarvení.

 

Hornina: Ložisko je tvořeno sedimentární horninou nazývanou Moravská droba, která se zde vyskytuje ve dvojím zbarvení, šedomodrá a hnědošedá. Hornina je stejnoměrně, středně zrnitá s lehce pozorovatelnými zrny živce a křemene. Plochy odlučnosti jsou rovné, jemně drsné, hrany jsou ostré. Struktura horniny je psamitická, velikost zrn se pohybuje mezi 0,5 – 2 mm.

Doporučené použití: Lomový kámen 300/1000 se využívá především ke zpevňování koryt vodních toků, ke stabilizaci svahů a v neposlední řadě k dekorativním účelům.


Doprava a mechanizace

Referent logistiky sektoru lomy Morava:

Jan Lázenský, jan.lazensky@eurovia.cz, tel.: 556 312 364 , mobil: 724 210 542

Doprava kameniva je možná nákladními automobily prostřednictvím Spedice. Ve vlastnictví firmy je dále kolejová vlečka s kapacitou nakládky cca 60 vagónů denně.

 


Kvalita

Společnost EUROVIA Kamenolomy, a.s., vyrábí vysoce kvalitní kamenivo, které je používáno pro výrobu asfaltových směsí, betonů, kolejových loží, dále se používá jako materiál do konstrukčních vrstev komunikací, jako posypový materiál, kamenivo sloužící k sanaci terénů. Lomový kámen se používá např. ke zpevňování břehů a ke zhotovení gabionů. Dále jsou vyráběny komponenty pro výrobu nestmelených směsí – MZK.

Doklady o kvalitě výrobků jsou k dispozici na webových stránkách společnosti. V nabídce "Kvalita kameniva" jsou osvědčení o shodě výroby (certifikáty SŘV) a odborné články, v nabídce "Produkty a služby - Shoda výrobků s normou" jsou prohlášení o vlastnostech výrobků, ITT a roční zkoušky.

EUROVIA Kamenolomy, a.s. má zavedený a udržovaný integrovaný systém managementu zahrnující systémy
·        management kvality (QMS) podle normy ČSN EN ISO 9001:2009
·        environmentální management (EMS) podle normy ČSN EN ISO 14001:2005
·        management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (HSMS) podle normy ČSN OHSAS 18001:2008
Všechny výše uvedené systémy byly prověřeny a certifikovány nezávislým orgánem STAVCERT Praha, spol. s.r.o. akreditovaným ČIA.


Certifikace


Základní charakteristika horniny.