KRAUN spol. s r.o.

KRAUN spol. s r.o.

Ukládání inertních odpadů povolených k rekultivačním procesům. 

POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!!

DOKUMENTY NUTNÉ K DOLOŽENÍ PŘED POVOLENÍM UKLÁDKY
(povinnost platí pro všechny naše dodavatele již od února 2020)
 
1. je nutné všechny dokumenty pro ukládku inertního materiálů zasílat pouze JEDNÍM MAILEM na adresu:
atestykraun@seznam.cz,

Jak nás kontaktovat?

Adresa

KRAUN spol. s r.o.
Mostecká 223/1
412 01, Litoměřice
IČO: 64050947

Otevírací doba

Provozovna má celoroční pracovní dobu: 
pondělí - čtvrtek:   6.30 - 16.30 hod.
pátek:
                                         6.30 - 15.00 hod.

Vyhrazujeme si právo uzavřít skládku při dlouhodobě trvajících nevyhovujících klimatických podmínkách z důvodu bezpečnosti vozidel (uvíznutí, sesuvy skládky, střet s míjejícím se vozidlem a nebezpečí vykládky na nestabilním terénu v důsledku podmáčení podloží apod).

UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE: Doporučujeme vám v období nepříznivých klimatických podmínek, abyste na uložiště dojížděli nejpozději do 14.30 hodin, neboť v případě uvíznutí po 15. hodině již na uložišti není služba, která by vám pomohla s vyproštěním.


V případě potřeby uložení velkého množství materiálů v co nejkratší době (jednotlivé akce) je provozovna schopna přizpůsobit pracovní dobu dle požadavků dodavatele pouze však po dohodě s jednatelem společnosti panem Lubomírem Krunclem, tel. 602 281 015.

O nás

Společnost KRAUN spol. s r.o. byla založena v roce 1995. Její stěžejní činnost je soustředěna na podnikání v oblasti nakládání s odpady - mimo nebezpečných.

Sortiment

 

Ceník pro rok 2021 se s ohledem k cenám roku 2020 nemění.

!!!Pokud však dojde k navýšení poplatků dle novelizace Zákona o odpadech, která je t. č. ve schvalovacím procesu, dojde v průběhu roku 2021 i k navýšení aktuálních cen za ukládání inertních materiálů na našem uložišti!!!

Za uložení povolených inertních materiálů uvedených v tabulce níže je cena jednotná

133,-Kč/t

Výjimku cen tvoří pouze uložení povolených inertních
materiálů vedených pod čísly kódů 504 a 501
tj. ZEMINA a KAMENY

53,-Kč/t

Při ukládání
betonových odpadů rozměrově větších jak 300x300x300 mm
je cena za tento ukládaný materiál účtována

163,-Kč/t

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.         

Vážení obchodní partneři-dodavatelé,
dodavatel smí dodávat a provozovatel smí přijímat výhradně odpady uvedené v provozním řádu společnosti KRAUN spol. s r.o. a to na základě doložení, že obsahy škodlivin v sušině využívaných odpadů nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty anorganických a organických škodlivin uvedené v příloze č. 10, tabulce č. 10.1 a ve zkouškách akutní toxicity, prováděných ekotoxikologickými testy v souladu se zvláštními právními předpisy, jsou splněny požadavky stanovené v příloze č. 10, tabulce č. 10.2, sloupec II. vyhlášky č. 294/2005 Sb., o ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen vyhl. č. 294/2005 Sb.) ve znění vyhl. č. 61/2010 Sb. a vyhl. 387/2016 Sb.

V našem regionu provádí tyto zkoušky pro naší provozovnu laboratoř:
ALS Czech Republic, s.r.o.
U Zdymadel 827/1
410 02 Lovosice
Telefon/fax: 416 531 665
http://www.alsglobal.cz/


Bližší informace, které ukládají dodavatelům povinnost doložit atesty o kvalitě ukládaného materiálu Vám v naléhavých případech poskytne jednatel společnosti pan Kruncl Lubomír na tel. č. +420 602 281 015.    

Přehled povolených odpadů 

306

Ostatní hlušina neuvedená pod č. 01 03 04 a 01 03 05

01 03 06

408

Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod č. 01 04 07

01 04 08

409

Odpadní písek a jíl

01 04 09

412

Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod č. 01 04 07 a č. 01 04 11

01 04 12

413

Odpad z řezání a broušení kamene neuvedený pod

č. 01 04 07

01 04 13

401

Zemina z čištění a praní řepy

02 04 01

124

Písky z fluidních loží

10 01 24

906

Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod č. 100905

10 09 06

908

Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod  č. 100907

10 09 08

110

Ostatní vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod č. 16 11 01

16 11 02

144

Ostatní vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod č. 16 11 03

16 11 04

106

Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z procesů nemetalurgických neuvedené pod č. 16 11 05

16 11 06

101

BETON

17 01 01

102

CIHLY

17 01 02

103

TAŠKY A KERAMICKÉ VÝROBKY

17 01 03

107

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06

17 01 07

504

ZEMINA A KAMENÍ neuvedené pod č. 17 05 03

17 05 04

502

Vytěžená hlušina neuvedená  pod č. 17 05 05

17 05 06

508

Traťový štěrkopísek neuvedený pod č. 17 05 07

17 05 08

104

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod č. 17 08 01

17 08 02

119

Odpadní písky z fluidních loží

19 01 19

302

Tuhé odpady ze sanace zeminy neuvedené pod č. 19 13 01

19 13 02

501

ZEMINA A KAMENY

20 02 02

112

Odpadní sklo neuvedené pod č. 10 11 11

10 11 12

  

Doprava a mechanizace

Doprava ukládaných materiálů je uskutečňována na vlastní náklady dodavatelů. Vlastní rekultivační procesy jsou pak prováděny společností KRAUN čelními kolovými nakladači a dozéry. Pro zpětné vykrytí autodopravy doporučujeme využít možnosti nákupu štěrkopísků přímo z lokality úložných dep.
Výkup/vážení povolených inertních materiálů je realizováno silniční váhou typu VM-2.2 na zjišťování zatížení náprav a hmotnosti nákladních automobilů za jízdy (dodavatel Tenzováhy s.r.o., Olomouc), která je pravidelně kalibrována.

Reference

Společnost podniká ve svém oboru od roku 1995 a nebyla nikdy sankcionována za porušení předpisů ve vztahu k příslušným úřadům či jiným nadřízeným orgánům státu.

Kvalita

Dodavatel smí dodávat a provozovatel smí přijímat výhradně odpady uvedené v provozním řádu společnosti KRAUN spol. s r.o. a to na základě doložení hodnocení akutní toxicity prováděného ekotoxikologickými testy ve smyslu tab. 10.1 a 10.2 přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen vyhl. č. 294/2005 Sb.). Výsledky ekotoxikologických testů musí vyhovět požadavkům stanoveným tab. 10.2. V dodaných odpadech nesmí být přítomny nebezpečné odpady jako: - olejové filtry - zářivky a výbojky včetně rozbitých - baterie a akumulátory - obaly (plastové, plechové či jiné) od olejů, chemických a jiných přípravků a výrobků - textilní odpady znečištěné i neznečištěné - uhynulá zvířata i jejich části - jakékoliv kapalné odpady - odpady ze zdravotnických zařízení - čistírenské kaly Dále v dodaných odpadech nesmí být přítomny: - tuhé komunální odpady - druhotné suroviny (papír, železo,barevné kovy, sklo, plasty apod.) - nadměrné množství dřeva, minerálních a jiných izolací - odpady ze zeleně apod.

POZNÁMKA

V případě ukládání většího množství materiálů je možné poskytnout množstevní slevy s ohledem k dováženému množství materiálu nebo s přihlédnutím k  individuálním zakázkám a stavebním akcím. Tyto slevy Vám může poskytnout pouze jednatel společnosti pan Lubomír Kruncl, tel. 602 281 015.

Na koho se obrátit

Jednatel společnosti
Lubomír Kruncl
602 281 015
Pověřený zástupce jednatele společnosti
Mgr. Libuše Šáchová-Krunclová
777 769 739

Ceník

Ceník 1

Další adresy

Úložné depo:
provozovna štěrkopískovny GLAREA Nučničky u Terezína
okres Litoměřice
Česká republika

Expedice:
602 434 644

Účtárna paní Jana Hundová:
727 812 586


Zařazení do kategorií