KRAUN spol. s r.o.

Ukládání inertních odpadů povolených k rekultivačním procesům.

Adresa

KRAUN spol. s r.o.
Mostecká 223/1
412 01, Litoměřice
IČ: 64050947

Provozní doba

Provozovna má celoroční pracovní dobu: 

Zimní provoz - prosinec/únor
pondělí - čtvrtek  7.30 - 16.30 hod.
pátek................... 7.30 - 15.00 hod.

Letní provoz - březen/listopad
pondělí - čtvrtek  6.00 - 18.00 hod.
pátek................... 6.00 - 14.30 hod.

 

V případě potřeby uložení velkého množství materiálů (jednotlivé akce) je provozovna schopna přizpůsobit pracovní dobu dle požadavků dodavatele i mimo pracovní dny.

Kontakt

Telefon 416 782 822
Fax 416 782 782
Mobil 602 434 644

Na koho se obrátit

Jednatel společnosti Lubomír Kruncl
602 281 015

Expedientka Hana Žáčková
416 782 822 nebo 602 434 644

Pověřený zástupce jednatele Mgr. Libuše Šáchová-Krunclová
777 769 739


O nás

Společnost KRAUN spol. s r.o. byla založena v roce 1995. Její stěžejní činnost je soustředěna na podnikání v oblasti nakládání s odpady - mimo nebezpečných.


Sortiment

CENA za ukládané materiály platná od 1. 1 . 2018:

Za uložení inertních materiálů dle níže uvedené tabulky činí 120,- Kč/1 tunu.


Výjimku tvoří pouze materiály uvedené v tabulce pod kódy 504 a 501, tj. ZEMINA a KAMENY. Zde je cena 40,- Kč/1 tunu.

 

Při ukládání betonových odpadů větších jak 30 x 30 cm je cena účtována 150,- Kč/1 tunu.

 

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.         

 

Vážení obchodní partneři-dodavatelé,

dodavatel smí dodávat a provozovatel smí přijímat výhradně odpady uvedené v provozním řádu společnosti KRAUN spol. s r.o. a to na základě doložení, že obsahy škodlivin v sušině využívaných odpadů nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty anorganických a organických škodlivin uvedené v příloze č. 10, tabulce č. 10.1 a ve zkouškách akutní toxicity, prováděných ekotoxikologickými testy v souladu se zvláštními právními předpisy, jsou splněny požadavky stanovené v příloze č. 10, tabulce č. 10.2, sloupec II. vyhlášky č. 294/2005 Sb., o ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen vyhl. č. 294/2005 Sb.) ve znění vyhl. č. 61/2010 Sb. a vyhl. 387/2016 Sb.

V našem regionu provádí tyto zkoušky pro naší provozovnu laboratoř:

Zdravotní ústav Ústí nad Labem

Moskevská 15, Ústí nad Labem

kontaktní osoba: Bc. Jaroslava Štěrbová, tel. 724 132 839

 

 

nebo případně

ALS Czech Republic, s.r.o.

U Zdymadel 827/1, 410 02 Lovosice

Telefon/fax: 416 531 665


http://www.alsglobal.cz/


Bližší informace, které ukládají dodavatelům povinnost doložit atesty o kvalitě ukládaného materiálu Vám v naléhavých případech poskytne jednatel společnosti pan Kruncl Lubomír na tel. č. +420 602 281 015.   

 

 

Přehled povolených odpadů 

306

Ostatní hlušina neuvedená pod č. 01 03 04 a 01 03 05

01 03 06

408

Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod č. 01 04 07

01 04 08

409

Odpadní písek a jíl

01 04 09

412

Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod č. 01 04 07 a 01 04 11

01 04 12

413

Odpad z řezání a broušení kamene neuvedený pod č. 01 04 07

01 04 13

499

Odpady jinak blíže neurčené

01 04 99

401

Zemina z čištění a praní řepy

 

124

Písky z fluidních loží

10 01 24

906

Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod č. 100905

10 09 06

908

Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod č. 100907

10 09 08

110

Ostatní vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod č. 16 11 01

16 11 02

144

Ostatní vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod č. 16 11 03

16 11 04

106

Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z procesů nemetalurgických neuvedené pod č. 16 11 05

16 11 06

101

BETON

17 01 01

102

CIHLY

17 01 02

103

TAŠKY A KERAMICKÉ VÝROBKY

17 01 03 

107

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06

17 01 07

504

ZEMINA A KAMENÍ neuvedené pod č. 17 05 03

17 05 04

502

VYTĚŽENÁ HLUŠINA neuvedená pod č. 17 05 05

17 05 06

508

Traťový štěrkopísek neuvedený pod č. 17 05 07

17 05 08

104

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod č. 17 08 01

17 08 02

119

Odpadní písky z fluidních loží

19 01 19

302

Tuhé odpady ze sanace zeminy neuvedené pod č. 19 13 01

19 13 02

501

ZEMINA A KAMENY

20 02 02

 

  


Doprava a mechanizace

Doprava ukládaných materiálů je uskutečňována na vlastní náklady dodavatelů. Vlastní rekultivační procesy jsou pak prováděny společností KRAUN čelními kolovými nakladači a dozéry. Pro zpětné vykrytí autodopravy doporučujeme využít možnosti nákupu štěrkopísků přímo z lokality úložných dep.
Výkup/vážení povolených inertních materiálů je realizováno silniční váhou typu VM-2.2 na zjišťování zatížení náprav a hmotnosti nákladních automobilů za jízdy (dodavatel Tenzováhy s.r.o., Olomouc), která je pravidelně kalibrována.


Reference

Společnost podniká ve svém oboru od roku 1995 a nebyla nikdy sankcionována za porušení předpisů ve vztahu k příslušným úřadům či jiným nadřízeným orgánům státu.


Kvalita

Dodavatel smí dodávat a provozovatel smí přijímat výhradně odpady uvedené v provozním řádu společnosti KRAUN spol. s r.o. a to na základě doložení hodnocení akutní toxicity prováděného ekotoxikologickými testy ve smyslu tab. 10.1 a 10.2 přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen vyhl. č. 294/2005 Sb.). Výsledky ekotoxikologických testů musí vyhovět požadavkům stanoveným tab. 10.2. V dodaných odpadech nesmí být přítomny nebezpečné odpady jako: - olejové filtry - zářivky a výbojky včetně rozbitých - baterie a akumulátory - obaly (plastové, plechové či jiné) od olejů, chemických a jiných přípravků a výrobků - textilní odpady znečištěné i neznečištěné - uhynulá zvířata i jejich části - jakékoliv kapalné odpady - odpady ze zdravotnických zařízení - čistírenské kaly Dále v dodaných odpadech nesmí být přítomny: - tuhé komunální odpady - druhotné suroviny (papír, železo,barevné kovy, sklo, plasty apod.) - nadměrné množství dřeva, minerálních a jiných izolací - odpady ze zeleně apod.


Poznámka:

 
V případě ukládání většího množství materiálů je možné poskytnout množstevní slevy s ohledem k dováženému množství materiálu nebo s přihlédnutím k  individuálním zakázkám a stavebním akcím. Tyto slevy Vám může poskytnout pouze jednatel společnosti pan Lubomír Kruncl, tel. 602 281 015.