MOPED s.r.o. - protipožární ochrana staveb

Admin 02.05.2011

Kompletní hydroizolace a sanace staveb, protipožární ochrana staveb a dodávky protipožárních a neprotipožárních výplní otvorů.

  

Kontakt :

MOPED s.r.o.

Šantova 14, 772 00 Olomouc

www.moped.cz

moped@moped.cz

+420-777-888-992

+420-777-888-993

+420-777-888-994

 

1. Injektáž betonových konstrukcí těsnicí a pevnostní


Jednou z možností sanování betonových konstrukcí jsou injektáže, což je proces čerpání kapaliny o proměnlivé viskozitě do zeminy, rozštěpené horniny nebo betonu pro snížení propustnosti těchto materiálů. Vpravení materiálů je mířeno do, za nebo kolem konstrukce nebo prvku pro vytvoření zábrany proti kapalinám nebo parám. K typickým aplikacím patří i utěsnění trhlin a spár proti průniku vody. V zásadě lze injektáže rozdělit na vnitřní a vnější:

Vnitřní injektování
- umožňuje ztekuceným materiálem vyplnit nežádoucí diskontinuity, jako například trhliny uvnitř betonové konstrukce. Uvnitř prvku pak materiál zatuhne a nabude požadovaných strukturálních a konstrukčních vlastností. Vnitřní injektáž se používá pro opravu míst v betonu, která jsou narušena, obsahují mezery nebo dutiny.

Vnější injektování
- uložení čerpatelného materiálu vně konstrukce, obvykle v okolní základové zemině nebo na rozhraní mezi konstrukcí a zeminou. Injektážní materiály lze používat buď pro zajištění přenosu zatížení mezi konstrukcí a zeminou nebo pro odstranění nežádoucího sedání.

2. Hydroizolace, sanace, nátěry a opravy betonu

Betonové a železobetonové konstrukce jsou hlavně v exteriéru vystaveny nepříznivým povětrnostním vlivům, životnímu prostředí a zásahům člověka, např. při ošetřování komunikací v zimním období. Proto dochází k poruchám betonu, jako je :


 koroze výztuže
  koroze betonu
  trhliny způsobené statickými vlivy
  trhliny způsobené smršťováním
  poškození beton teplotními vlivy

Pro sanaci železobetonu je na trhu velká řada systémů. Sanační malty většinou rozlišujeme na dva základní typy:


 hrubozrnné pro sanace v řádu cm
  jemnozrnné pro finalizaci povrchu

Nedílnou součástí ochrany betonu je použití stěrkových hydroizolací. Tyto technologie mají oproti klasickým postupům řadu výhod:


 velmi snadná aplikace
  systém je bezespárý
  snadné řešení detailů
  pohodlné dodatečné dotěsnění
  mnoho stěrek řeší i radonové riziko
  mnoho stěrek má atest pro styk s pitnou vodou

3. Dodatečná vodorovná izolace zavlhlého zdiva, hydroizolační stěrky a sanační omítky

Sanace vlhkého zdiva je systém navzájem na sebe navazujících stavebních operací a opatření, které zabrání dalšímu zavlhávání zdiva objektu a zajistí postupné vysoušení zdiva.
Prvním krokem při odvlhčování objektu je důkladný průzkum a návrh kompletní sanace vlhkého objektu, což provádíme zdarma.
Dalším krokem bývá provedení izolace proti vzlínající vlhkosti zdivem, což řešíme infúzní clonou. Infúzní clona se provádí injektáží ekologicky nezávadného roztoku do zdiva přes injektážní vrty. Na zdivo jsou následně provedeny sanační omítky, případně rozšířené o izolační vrstvy.

1. Protipožární obklady, podhledy, příčky


 protipožární obklady konstrukcí, obklady ocelových sloupů a nosníků v rozsahu návrhových teplot od ? 350 oC do ? 700 oC v hodnotách požární odolnosti R15 – R 180
  protipožární podhledy a přímé obklady masivních stropů Rp 30 – Rp 120

 podhledy ve funkci samostatných požárních předělů EI 30 – EI 120

 protipožární obklady stropů s dřevěnými trámy REI 30 – REI 90

 protipožární obklady stropů a střech z trapézových plechů REI 30 – REI 90

 nosné a nenosné požární stěny a šachtové příčky REI 30 – REI 240

 požární parapetní dílce EW 30 – EI 90

2. Požárně těsnicí a spárovací materiály a požární ochrana prostupů


 těsnění stavebních spár EI 60 – EI 180
  těsnění dilatačních spár EI 90 – EI 120

 požární ochrana prostupů plastového potrubí EI 60 – EI 120

 montáž požárních větracích tvarovek EI 30 – EI 90

 požární ochrana prostupů kabelů přes požárně dělicí konstrukci EI 30 – EI 120

3. Požární ochrana ventilačních zařízení (VZT) a zařízení pro odvod kouře


 obklad VZT z ocelového plechu, namáhání ohněm z vnější strany EI 30 – EI 120
  obklad VZT z ocelového plechu, namáhání ohněm z vnitřní strany EI 30 – EI 120

 výroba požárního VZT, namáhání ohněm z vnější strany EI 30 – EI 120

 výroba požárního VZT, namáhání ohněm z vnější strany EI 30 – EI 120

4. Dodávka a montáž protipožárních uzávěrů


 požární revizní dvířka EI 30 – EW 90
  ocelové požární dveře EW 15 – EI 60

 dřevěné požární dveře EW 15 – EI 45

 požárně ochranná zasklení EI 30 – EI 90

5. Protipožární nátěry ocelových a dřevěných konstrukcí


 protipožární nátěry ocelových konstrukcí s požární odolností R 15 – R 45 dle zatížení konstrukce a jednotlivých Am/V (O/F)
  protipožární nátěry dřevěných konstrukcí


-bezbarvý (transparentní)

-barevný

-mléčný do průmyslových prostor

 ošetřením dřeva protipožárním nátěrem dosáhneme


a)snížení stupně hořlavosti

b)snížení indexu šíření plamene po povrchu