Nehlsen Třinec, s.r.o. - areál Tyrská, sběrný dvůr

Sběr odpadů na sběrném dvoře, překládání komunálních odpadů na překládací stanici, kompostování a osévání kompostu, svoz průmyslových a velkoobjemových odpadů ze 41 m³ kontejnerů, svoz odpadu v bikranových nádobách, čištění odpadní vody na čistírně opadních vod na Tyrské, provozování místa zpětného odběru elektrozařízení

Adresa

Nehlsen Třinec, s.r.o. - areál Tyrská, sběrný dvůr
Frýdecká čp. 74
739 61, Třinec - Staré Město
IČ: 25355996

Provozní doba

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

07:30
07:30
07:30
07:30
07:30
07:30

17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
12:00 hod.

Kontakt

Telefon 558 329 360
Fax 558 339 477

Na koho se obrátit

Vedoucí střediska Petr Klus
736 206 240

Kompostárna a ČOV Ing. Agáta Krausová
724 298 822

Sběrný dvůr Ing. Karel Sabela
724 779 708


O nás

Provádíme služby při nakládání s komunálními odpady - sběr, svoz a třídění využitelných složek komunálního odpadu, sběr nebezpečných složek komunálního odpadu a kompostování bioodpadů, uložení stavebního odpadu, údržby místních komunikací, veřejného osvětlení a správy a údržby hřbitovů.
Dále se může společnost Nehlsen Třinec, s.r.o., opřít o know-how mateřského holdingu NEHLSEN (SRN), který zaměstnává v oblasti nakládání s odpady, úklidu a údržby měst cca 1 500 zaměstnanců a vlastní asi 300 svozových automobilů; využít organizační a poradenské podpory a 75 leté zkušenosti z provozu firmy Nehlsen v Německu.


Sortiment

Stručná charakteristika střediska :

- sběr odpadů na sběrném dvoře
- překládání komunálních odpadů na překládací stanici
- kompostování a osévání kompostu
- svoz průmyslových a velkoobjemových odpadů ze 41 m³ kontejnerů
- svoz odpadu v bikranových nádobách
- čištění odpadní vody na čistírně opadních vod na Tyrské
- provozování místa zpětného odběru elektrozařízení

 

Sběrný dvůr slouží pro odběr odpadů. Občané zde mohou bezplatně odevzdat komunální odpady z domácností. Sběrný dvůr je dále určen k odběru odpadů, které nelze odložit do popelových nádob. Jsou to hlavně bioodpady, nebezpečné odpady a objemné odpady, které vznikají nejčastěji při stěhování nebo když se vyklízí zařízení bytu po zemřelých občanech. Občané mohou také odevzdat na sběrném dvoře stavebních odpad vznikající při stavebních úpravách v jejich bytech či domech (výměna oken, adaptace koupelen apod.). 

 

 

Seznam druhů odpadů odebíraných na sběrném dvoře na Tyrské

  Skupiny katalogu  odpadů
01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene
02 Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a zpracování potravin
03 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky
04 Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu
05 Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí
06 Odpady z anorganických chemických procesů
07 Odpady z organických chemických procesů
08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev
09 Odpady z fotografického průmyslu
10 Odpady z tepelných procesů
11 Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů
12 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů
13 Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)
14 Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií (kromě odpadů uvedených ve skupinách 07 a 08)
15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené
16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené
17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)
18 Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a /nebo z výzkumu s nimi souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení, které bezprostředně nesouvisejí se zdravotní péčí)
19 Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely
20

Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru

 

Kompostárna :
Průmyslová kompostárna v areálu Regionálního centra logistiky pro nakládání s odpady, materiálem a odpadními vodami v Třinci na Tyrské je zařízení k využívání odpadů a je určena ke kompostování bioodpadů.

 

Zpětný odběr elektrozařízení :

-  místo zpětného odběru elektrozařízení v prostorách sběrného dvoru na Tyrské.


Doprava a mechanizace

Přeprava je zajišťována deseti nákladními vozidly (Mercedes, M.A.N a VOLVO) se speciálními nástavbami (nosiči kontejnerů) a přívěsy.
Vozidla se speciálními nástavbami přepravují kontejnery jednoduché, lisovací, otevřené i zastřešené nebo jinak upravené. Kontejnery je možno vyrobit a dodat na míru podle požadavku zákazníka.
Kontejnery na přepravu nebezpečných odpadů v režimu ADR:
jedná se o hermeticky uzavřené kontejnery s otevirací střechou a plnicími otvory. Objem: 24m³, 36m³, 40m³
Použití: na nebezpečné odpady- sypké, balené (sudy, pytle atd.), Kontejnery ABROLL splňují podmínky zákona číslo 102/2001 o obecné bezpečnosti výrobků a jsou ve shodě s normou ČSN 450 14.


Certifikace