PRESBETON Nova s.r.o. - Montáž obkladových fasádních desek PRESBETON

Admin 05.09.2016

Společnost PRESBETON není jen pouhý výrobce klasických venkovních dlažeb, zdicích tvarovek, palisád apod., ale zabývá se také výrobou samočistících obkladových fasádních desek.

Pokud se rozhodnete pro použití tohoto výrobku, je nutné se seznámit s jejich správnou instalací, aby celkový výsledek splňoval jak estetická, tak i bezpečnostní kritéria.

 

 

Před vlastní montáží betonových fasádních desek je nezbytné ověřit soudržnost a únosnost stávající obvodové konstrukce (fasády) pro přenos zatížení od uvažovaného opláštění. Nosná část opláštění je tvořena hliníkovým montážním systémem Hafix, sestávajícím z nosných kotev a roštu, na který jsou pomocí zavěšovaných nerezových kotevních prvků uchyceny vlastní obkladové desky. 

 

Základem pro správně provedení obkladu je rozměření a rozmístění nosných kotvících bodů dle zpracovaného kotevního plánu. Svislá rozteč nosných kotev je 400 mm, vodorovná rozteč kotev se odvíjí od přídržnosti kotev k podkladu. Nejprve se v rozích objektu dle kotevního plánu vytyčí umístění rohových kotevních prvků a v těchto místech se provede navrtání zdiva. Do vyvrtaných otvorů se vloží závitová tyč, případně delší šroub apod., mezi kterými se natáhne zednický provázek vymezující linii pro další vrtané otvory. V linii tvořené provázkem se ve vzdálenostech daných kotevním plánem vyvrtají otvory pro zbylé kotvící prvky v řadě. Stejným způsobem se postupuje ve zbývajících vodorovných a svislých řadách až je v souladu s kotevním plánem vytvořen rastr pro uchycení všech nosných kotev. Následně se do takto předvrtaných otvorů připevní nosné kotvy. Ty umožňují vyrovnání nerovností nosného podkladu až do cca 20 mm, přičemž v případě potřeby srovnání větších nerovností lze použít kombinaci kotev různé délky. Dle použité varianty kotev může být odsazení od nosné fasádní konstrukce 70 mm, 120 mm, při použití stavitelných kotev pak 120-230 mm. Kotvy jsou doplněny o EPDM podložky, které eliminují vznik tepelného mostu a šíření hluku mezi nosnou konstrukcí budovy a kotevním prvkem. 

 

V dalším kroku se do svislých řad připevněných kotev vloží svislé L-profily a přichytí se pomocí úchytů kotev pro jejich následné srovnání před přišroubováním. Po finálním srovnání L-profilů do svislosti a potřebné vzdálenosti od fasády se L-profily přišroubují k nosným kotvám. Při šroubování samozávrtnými šrouby je vhodné profil ke kotvě zajistit stavěcími kleštěmi, které zaručí, že se při spojování profil neposune ze své pozice. Obdobně se postupuje u zbývajících svislých L-profilů. K jejich srovnání se mohou využít již finálně přichycené krajní svislé L-profily.

 

Montáž nosného roštu je pak dokončena připevněním vodorovných Z-profilů, přičemž se nejprve po srovnání do požadované polohy připevní šroubovými spoji vodorovný Z-profil v horní části plochy. Od tohoto horního profilu se provádí odměřování a kotvení dalších vodorovných profilů pro jednotlivé dilatační celky a je tak nutné tento první profil osadit s maximální přesností. Rozmístění vodorovných Z-profilů je dáno rozměrem obkladových fasádních desek a tloušťkou spáry mezi jednotlivými deskami. Zároveň je možné jejich využití jako pomocných dokončovacích profilů při řešení různých detailů stavby (ostění, rohy, apod.). 

 

Na takto dokončený nosný rošt, resp. vodorovné Z-profily je možno klást vlastní obkladové desky za pomoci nerezových závěsných kotevních prvků. Postupuje se od spodní řady desek, tzn. na spodní vodorovný Z-profil se zavěsí zakládací kotevní prvky. Na tyto kotevní prvky se svými drážkami nasadí fasádní desky první řady a dále se pokračuje obdobně za použití průběžného kotevního prvku až po poslední horní řadu, která se v horní části zajistí kotevním prvkem ukončovacím. Vkládání případné tepelné izolace je možno realizovat současně s osazováním obkladových desek, případně v předstihu v průběhu instalace nosného roštu.

    

 

Více o obkladových fasádních deskách PRESBETON najdete zde .