Ridera Bohemia a.s. - provozovna Ostrava, Heřmanice

Ridera Bohemia a.s. - provozovna Ostrava, Heřmanice

Výroba a prodej recyklovaného materiálů, štěrkopísku, ukládka zemin, stavebního odpadu, autodoprava, demoliční a zemní práce.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Ridera Bohemia a.s. - provozovna Ostrava, Heřmanice
ul. Orlovská, odval Heřmanice
713 00, Ostrava
IČO: 26847833

Otevírací doba

Pondělí až Pátek :    6:00 až 14:30 hod.

O nás

Hlavními předměty podnikání je nakládání s ostatními odpady resp. jejich recyklace, dále pak příprava staveb resp. zemní práce a demolice staveb. Firma se dále zabývá prodejem sypkých stavebních materiálů jednak nakupovaných jako je písek kopaný, prané štěrkopísky, drtě a jednak materiálů z vlastní produkce jako je betonová drť, asfaltová drť, tříděné neprané štěrky, recyklovaný zásypové písky, strusky aj. Okrajově se firma zabývá prodejem dekoračního kamene do zahrad.
V současné době je firma vybavena mechanizačně pro provádění středně velkých staveb resp. demolic a zpracování stavebních odpadů drcením a tříděním. Firma zaměstnává 30 stálých pracovníků.

Sortiment

Prováděné práce :

Demolice
Zemní práce
Recyklace
Odstranění odpadů

SEZNAM VYKUPOVANÝCH ODPADŮ :

 • k.č. 17 01 01 beton
 • k.č. 17 01 02 cihly
 • k.č. 17 01 03 tašky a keramické výrobky
 • k.č. 17 01 07 směsi betonu, cihel a keramických výrobků
 • k.č. 17 03 02 asfaltové směsi
 • k.č. 17 05 04 zemina a kameny
 • k.č. 17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady

Dodávané odpady nesmí přesahovat limitní hodnoty třídy vyluhovatelnosti II a budou doloženy v rozsahu přílohy č.2, tabulky č.2.1 nebo přílohy č.10, tabulky č 10.1 a 10.2 podle vyhlášky 294/2005 Sb.

RECYKLOVANÉ MATERIÁLY :

 • Asfaltová drť netříděná
 • Betonová drť netříděná
 • Černouhelná struska

Recyklované materiály jsou použitelné pro zásypy, terénní úpravy, do podkladních vrstev chodníků, komunikací a zpevněných ploch, do betonu, zdící malty a jádrových omítek, obecně jako náhrada přírodního kameniva, písku nebo strusky. Uvedené použití je závislé na zrnitosti recyklátu.

Ceník naleznete na našem webu .

OCELÁRENSKÁ STRUSKA :

 • UHK - struska ( 0-8, 0-32 mm )
 • UHK - struska ( 8-16, 8-32, 16-32 mm )
 • UHK - struska ( 32-63, 32-90 mm )
 • UHK - struska ( 90-150 mm )

PÍSKY A ŠTĚRKY :

 • Písek netříděný ( těžený ) - D 0-2 mm
 • Písek tříděný ( prosívaný ) - C 0-2 mm
 • Štěrk ( 0-4, 0-22 mm )

Ceník naleznete na našem webu .

Doprava a mechanizace

Mobilní čelisťový drtič HARTL PC 1055J
Mobilní hrubotřídič POWERSCREEN WARIORR 1400
Mobilní třídič POWERSCRREEN CHIEFTAIN 400
Dva kolové nakladače LIEBHERR L 556
Kolový nakladač LIEBHERR L 544
Kolový nakladač LIEBHERR L 542
Kolový nakladač LIEBHERR L 524
Kolový rypadlo LIEBHERR A 902 C Litronic
Kolové rypadlo LIEBHERR A 904 C Litronic
Dvě pásové rypadla LIEBHERR R 934 C
Pásové minirypadlo TAKEUCHI TB145
Kropící vůz LIAZ 100 SA8
Nákladní auto DAF FA55 C12 210 - nosič kontejnerů + hydraulická ruka
Vibrační deska WEBER CR4
Mobilní elektrocentrála 13 kwA

Reference

Název stavby : Demolice Laudova – Praha 2021

Investor: Moravská stavební – INVEST, a.s.

Objem stavby: 2,8 mil. Kč bez DPH

Termín realizace: 7/2021-9/2021

Stručný popis stavby :

Demolice stávajícího železobetonového objektu včetně demontáže technologií a ekologické likvidace odpadu. Odstranění, odvoz a likvidace materiálů obsahující azbest.

Rok 2009 :

 • Recyklace formovacích směsí pro Slévarny Třinec
 • Recyklace ostatních odpadů - beton, asfalt, cihla v mn. 230 000 t za rok
 • Výkop zeminy v množství 19 000 m³  pro výstavbu domova důchodců pro firmu JTA Holding
 • Demolice vlakové vlečky v průmyslové zóně v Ostravě Mošnov
 • Drcení betonu z vlakové vlečky v Mošnově v množství 10 000 t
 • Rekonstrukce víceúčelové sportovní haly v Havířově pro firmu Tchas
 • Výkopové práce pro výstavbu žel. podchodu v Třinci-Konské pro firmu OHL ŽS
 • Výkopové práce pro výstavbu nového žel. mostu v Ropici pro firmu Firesta
 • Výkop kanalizace a příprava území pro výstavbu příjezdové cesty pro nové RD v Ostravě-Bělá
 • Demolice stávající budovy a výkop základů pro novou výrobní halu pro WINNER
 • Recyklace kolejového kamene pro ČD
 • Třídění koksu pro OKD Doprava v množství 10 000 t
 • Třídění strusky pro PINMARK v množství 10 000 t
 • Demolice a recyklace budov v lokalitě Horní Suchá
 • Demolice průmyslových budov pro ŽDB Bohumín  

Rok 2008

 • Recyklace formovacích směsí pro Slévarny Třinec
 • Recyklace ostatních odpadů - beton, asfalt, cihla v mn.210 000 t za rok
 • Demolice, recyklace a příprava území pro výstavbu haly Befra Elektronic H. Suchá pro firmu Tchas
 • Demolice, recyklace a příprava území pro autobusové nádraží v Karviné pro firmu ZGR Saxa
 • Recyklace kolejového kamene pro ČD
 • Demolice a recyklace budov v lokalitě Horní Suchá
 • Demolice průmyslových budov pro ŽDB Bohumín
 • Zemní práce a výstavba retenční nádrže pro firmu Donghee v průmyslové zóně Český Těšín
 • Demolice, recyklace a příprava území pro výstavbu nové haly Dřevo Trust v Českém Těšíně
 • Revitalpark v Českém Těšíně pro firmu Zlínstav

Rok 2007

 • Recyklace formovacích směsí pro Slévarny Třinec
 • Recyklace ostatních odpadů - beton, asfalt, cihla v mn.180 000 t za rok
 • Spolupráce na demolici Cementárny CEMOS Ostrava a recyklace železobetonu
 • Demoliční a zemní práce vč. recyklace - Dekontaminace území TŽ pro OKD Dopravu
 • Demolice a zemní práce stadiónu v Ostravě-Zábřeh 
 • Úpravy koryta vodních toků pro Povodí Odry
 • Demoliční a zemní práce - výstavba silnice I/11 pro ODS, Elspol- Gattnar, MSME, aj.
 • Demoliční práce při přípravě území pro skladovacích prostor válcovny C v TŽ
 • Demoliční práce při přípravě území na nám. Republiky v Ostravě a recyklační práce

Kvalita

Používáme systém managementu jakosti, který odpovídá normě ČSN EN ISO 9001:2009, systém enviromentálního managementu, který odpovídá normě ČSN EN ISO 14001:2005 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN OHSAS 18001:2008.

Ke stažení

Certifikáty

Poznámka :

Recyklace "ostatních odpadů" tj. odpadů u nichž nepřesahuje nejvyšší přípustná koncentrace látek ve vodním výluhu třídu vyluhovatelnosti II podle vyhlášky MŽP ČR č.294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Jedná se o beton, cihlu, asfalty bez dehtu, výkopové zeminy a slévárenské písky. Tyto odpady jsou drceny a podle potřeby odběratelů tříděny na frakce.

V součinnosti se subdodavateli zajišťujeme přepravu materiálů, výkopové práce, demontážní práce a demoliční práce. Obchodní činnost s přírodními písky, štěrkopísky, dekoračním kamenem a zámkovou dlažbou.

Na koho se obrátit

obchodní manažer - prodej kameniva
Andrea Střondalová
+420 739 246 620

Ceník

Ceník kameniva
Ceník odpadu

Další adresy

Sídlo firmy :
Ridera Bohemia a.s.
28. října 2092/216
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

IČ: 26847833
DIČ: CZ26847833
Zelená linka: +420 800 888 860 
E-mail: info@ridera.eu


Pobočky