ROVINA, a.s.

Vodohospodářské stavby, dopravní stavby, ostatní stavby - revitalizace, úpravy terénu, rekultivace skládek.

Adresa

ROVINA, a.s.
Kroměřížská 134
768 24, Hulín
IČ: 645 08 510

Provozní doba

Kontakt

Telefon 573 350 154 - 157
Fax 573 350 768

Na koho se obrátit

Ředitel ekonomického úseku Ing. Jiří Slezák
608 756 666


O nás

Naše společnost navazuje na dlouholetou tradici hrazení bystřin, úpravy toků a bezeškodné svádění horských vod. Postupně se činnost rozšířila a zaměřila na dopravní stavby, ekologické a ostatní stavby.
V současné době je rozhodujícím předmětem činnosti provádění a komplexní zajištění všech druhů staveb včetně technologických celků, jejich uvedení do provozu a vystavení příslušných dokladů tj. protokolů, revizí a osvědčení o jakosti a kompletnosti provedené montáže.


Sortiment

 • Vodohospodářské stavby:
  • úpravy a přeložky vodních toků
  • hrazení bystřin, břehová zpevnění
  • výstavba a opravy hrází, budování rybníků
  • kanalizační řády
  • čistírny odpadních vod
  • zprůchodňování vodních tolů odstraňováním nánosů a jiných překážek
 • Dopravní stavby:
  • výstavba a opravy vozovek penetrací a ve vodohospodářských oblastech
  • mechanicky zpevněným kamenivem
  • výstavba odvodňovacích zařízení - propustí , rigolů, trativodů, jímek
  • výstavba a opravy mostních objektů, lávek
  • výstavba a opravy opěrných a zárubních zdí
  • sanace sesuvů
 • Ostatní stavby:
  • revitalizace, úpravy terénu, rekultivace skládek
  • zahradní architektura
  • lesnická činnost, výsadba a údržba zeleně
  • projekce
  • zhotovování obkladů z kamene
  • sazenice stromů a keřů


Doprava a mechanizace

Technika
 


Reference

Dále provádíme :

Doprava a mechanizace

Disponujeme dostatečnou výrobní kapacitou pro zvládnutí náročných vodohospodářských a lesnických staveb. Firma je vybavena veškerou potřebnou nejmodernější technikou a mechanizaci a také potřebnou automobilovou technikou. Veškerá námi používaná technika a mechanizace je vybavena ekologicky odbouratelnými oleji v hydraulických systémech, zároveň jsme vybaveni havarijními soupravami pro případ znečištění oleji nebo ropnými látkami.

 

V kamenolomu Bystřička (okres Vsetín) je těžen a zpracováván kámen pro stavební účely splňující ČSN 721860.


Kvalita

Certifikáty (ČSN EN ISO 9001:2008, ČSN EN ISO 14001:2004 a BS-OHSAS 18001:2007)


Certifikace