SPEZIALBAU s.r.o.

SPEZIALBAU s.r.o.

Speciální zakládání staveb - piloty.
Projekční činnost + geotechnické práce.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

SPEZIALBAU s.r.o.
Hády 974/ 1d
614 00, Brno
IČO: 268 99 736

Kontakt

Telefon: 541 212 647-8,
Fax: 541 215 044
E-mail: info@spezialbau.cz
Web: www.spezialbau.cz

O nás

Provádíme speciální způsoby zakládání staveb, především pak piloty železobetonové a zeminové technologie Franki (PILOTY FRANKI).
Tyto technologie jsou vhodné pro geologická prostředí málo únosných naplavenin, sprašových i jílových hlín a nezastupitelnou roli má při zakládání na poddolovaném území, v místech zvýšené seismicity i vysoké agresivity spodní vody. V těchto prostředích vykazuje technologie Franki oproti jiným technologiím pilotáže výrazně vyšší únosnost při stejných rozměrech (profilu piloty) a tím se stává založení stavby ekonomicky výhodnější. Vzhledem ke skutečnosti, že při použití této metody nevzniká potřeba odvozu vyvrtané zeminy, je tato technologie vhodná i ekologicky.

Sortiment

TECHNOLOGIE FRANKI :
Jedná se o podráženou pilotovací technologii, při které je silnostěná pažnice zarážena do podloží přes štěrkopískovou zátku pomocí volnopádového beranu, který se pohybuje uvnitř pažnice. Při zarážení pažnice je původní zemina roztlačována do stran a nedochází k těžení zeminy, k nutnosti jejího odvozu a ukládání. Výhodou technologie Franki je pažení během celého procesu výroby piloty, které zaručuje úspěšné použití i ve velmi nepříznivých geologických podmínkách (bahnité náplavy, tekuté písky a pod.).

V průběhu ražení a formování piloty je materiál ve výpažnici a tím je zaručeno provádění piloty v suchém prostředí i pod hladinou podzemní vody.

ŽELEZOBETONOVÉ PILOTY :
Na obrázku je uveden postup provádění železobetonové piloty Franki, kdy po ustavení pažnice a nasypání zátky, následuje ražení piloty do potřebné hloubky, vyražení zátky a vytvoření cibulovité paty. Následuje osazení armokoše, betonáž dříku piloty zavadlým betonem o vodním součiniteli 0,26 - 0,28. Beton se postupně utlouká (hutní) beranem, což zaručuje jeho vysokou výslednou pevnost, menší nasákavost a větší odolnost proti agresivitě prostedí.

Železobetonové piloty Franki zaručují větší únosnost při menších profilech než piloty vrtané z důvodu vyššího plátového tření vyformovaného dříku piloty a rozšířené paty piloty. Dřík piloty je možné chránit fólií ISSOFOLBB jako ochranu proti agresivním vlivům spodní vody.

Při zarážení pažnice je sledován odpor zeminy (dynamická penetrace) a proto je možné na základě dosažení předepsaného energetického minima ukončení ražení pilot mnohem dříve než u pilot vrtaných se stanovenou hloubkou, dle inženýrsko geologického průzkumu

ZEMINOVÉ PILÍŘE :
Zeminové pilíře Franki nacházejí uplatnění ve stále větším objemu prací při zakládání těžkých průmyslových podlah, sanacích podzákladí vyšších násypů dopravních staveb, ale i v prostředí agresivních spodních vod.
Piloty ze zhutněného štěrku zlepšují mechanické vlastnosti základové půdy a urychlují její konsolidaci.

STROJNÍ VYBAVENÍ :

Disponujeme strojním vybavením  o kapacitě 600m provedených pilot denně. Poskytujeme odborné konzultace na základě kterých vypracujeme nabídku a pak kalkulaci založení zadané stavby. V případě potřeby zajistíme realizační a zpětnou projektovou dokumentaci.

Fotky

 

Reference

Reference

Kvalita

Předpokladem zásadního významu v podmínkách tržní ekonomiky je důsledné a systémové zajišťování kvality ve všech fázích jednotlivých procesů společnosti v plném souladu s ustanoveními normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Pověřený řízením tech. obch. úseku
Arnošt Lysák
604 804 719
Provoz a realizace staveb
Michal Fenik
739 623 593
Hlavní stavbyvedoucí
Petr Svoboda
739 078 520


Zařazení do kategorií