TONSTAV-SERVICE s.r.o. - obchodní a servisní společností, specializovanou na oblast stavebnictví.

Admin 22.02.2016

Na českém trhu působíme již 20 let. Centrála společnosti sídlí v Český Budějovicích. Za dobu svého působení jsme vedle divize České Budějovice vybudovali síť poboček v Praze, Berouně, Brně, Ostravě a Hradci Královém, odkud obsluhujeme zákazníky po celé České republice.


Díky spojení se silným zahraničním partnerem - rakouským koncernem Lorencic GmbH Nfg & Co KG, jsme společně s další téměř stovkou firem součástí velkého evropského holdingu SCHMID INDUSTRIE HOLDING.

Výzmanmým pilířem našeho podnikání je PRODEJ, PRONÁJEM a SERVIS špičkových strojů určených cílové skupině zákazníků z řad – PODLAHÁŘŮ a BETONÁŘŮ. Jsme výhradním prodejcem a servisním centrem kvalitní německé značky tlakových čerpadel, šnekových čerpadel a pístových čerpadel, pump na beton značky PUTZMEISTER a BRINKMANN.

 

Trvale sledujeme nejnovější trendy a moderní technologie zpracování betonu a nyní bychom chtěli připomenout další funkční možnosti pístových čerpadel značky PUTZMEISTER P715 a P718, které máme v našem prodejním sortimentu i na půjčovnách. Tyto stroje umožňují vedle dopravy betonu až do zrnitosti 32 mm také STŘÍKÁNÍ BETONU.

 

Co stříkání či TORKRETOVÁNÍ betonu znamená, popisuje následující článek.

                             

 

Technologie stříkání betonu

Technologie stříkání betonu je způsob strojního nanášení vyztužené nebo nevyztužené betonové vrstvy především na svislé stěny a stropy, jež mohou mít i libovolný nepravidelný tvar.

 

Suchá technologie stříkání betonu

Technologie stříkání betonu „suchou cestou“ spočívá v pneumatické dopravě suchých směsí a jejich vlhčení až v okamžiku vlastního nástřiku. Suchá směs je od stroje (stroje na stříkání betonu, torkretovacího stroje) transportována na místo nástřiku dopravními hadicemi zakončenými stříkací tryskou, do níž je současně přivedena záměsová voda a dochází zde k požadovanému zvlhčení stříkané směsi.

Přednosti suché technologie stříkání betonu

·                  Vlivem vysoké rychlosti dopravované směsi v dopravních hadicích a tím i vysoké výtokové rychlosti z trysky (až 30 m/s), dochází u nastříkané vrstvy betonové směsi k dokonalému zhutnění a tím k vysoké kvalitě nastříkaného betonu bez požadavku na další zhutňování vibrátorem apod.

·                  Suchou technologií stříkání lze v kratším časovém úseku nanést silnější betonovou vrstvu (15-20 cm, u lokálních nadvýlomů i více).

·                  Maximální vodorovná dopravní vzdálenost od stroje k stříkací trysce je až 300 m a svislá až 100 m.

·                  Dopravní potrubí a hadice postačí dimenzovat na nižší tlaky (tlak vzduchu do 0,6 MPa) a menší světlosti (max. 50 mm).

·                  Přerušení pracovního cyklu nevyžaduje žádné zvláštní nároky na čistění strojního zařízení a dopravní cesty.

·                  Nezpracovanou suchou betonovou směs lze zpracovat i po delší přestávce.

·                  Jednodušší a méně nákladné strojní zařízení (ve srovnání s mokrou technologií nástřiku betonu).

Nevýhody suché technologie stříkání betonu

·                  Manipulace se suchou betonovou směsí sebou přináší problémy prašnosti. Nesprávná údržba a seřízení stroje má za následek výskyt prašnosti v místě vlastního stroje na stříkání. Částečná prašnost u stříkací trysky je způsobena tím, že část suché betonové směsi se vlivem velké rychlosti nestačí dokonale provlhčit záměsovou vodou.

·                  V důsledku velké výtokové rychlosti z trysky a vlivem ostatních faktorů je u suché technologie stříkání poměrně větší odraz a spad materiálu (až 30% kameniva).

·                  Vodní součinitel V/C (voda/cement) je ovládán přímo na trysce a je do značné míry závislý na zručnosti a zkušenosti obsluhy.

·                  Pneumatická doprava suché betonové směsi klade větší nárok na výkonnější zdroj tlakového vzduchu.

Mokrá technologie stříkání betonu

Technologie stříkání betonu „mokrou cestou“ spočívá v dopravě mokré betonové směsi od stroje (čerpadla betonu) dopravním potrubím, případně hadicemi až do stříkací trysky.

Stříkacího efektu je u mokré technologie stříkání dosahováno tím, že mokrá betonová směs je v konečné fázi dopravy promixována a urychlována tlakovým vzduchem. K urychlení může docházet buď přímo ve stříkací trysce nebo ve směšovací komoře, kde je současně dávkován tekutý urychlovač tuhnutí.

Druhou možností je využití tlakového vzduchu k dopravě mokré směsi již ze stroje na stříkání betonu (princip fungování je obdobný jako při nástřiku betonu suchou cestou). Proud betonu se mísí s urychlovačem tuhnutí ve stříkací trysce.

Přednosti mokré technologie stříkání betonu

·                  Oproti „suché cestě“ je zde prakticky odstraněno vyvíjení prachu a zpětné odrazy jsou zde citelně zredukovány (cca. jen 10%).

·                  Je možné přesnější řízení vodního součinitele V/C a kvalita stříkaného betonu na místě není tak citlivá na činnost obsluhovatele, neboť ten neseřizuje průtok vody.

Nevýhody mokré technologie stříkání betonu

·                  Výstupní rychlost z trysky je podstatně nižší než u suché cesty, a proto je menší i zhutňovací účinek a tím i konečná pevnost. V jedné vrstvě nad hlavou není možné nanášet více než 5 cm tloušťky. Silnější vrstvy je nutno stříkat v několika vrstvách s časovým odstupem.

·                  Další přidávání urychlovače u stříkací trysky je problematické, neboť tekuté urychlovače zvyšují již tak dost vysoký V/C – faktor nutný z důvodu čerpatelnosti. Mokrá směs vyžaduje více cementu, aby se dosáhlo téže pevnosti jako při suché směsi. Zpravidla se vyžadují ještě přísady pro zpomalování nebo urychlování tuhnutí a plastifikátory pro zlepšení čerpatelnosti při zachování kvality.

·                  Mezi mícháním a ukládáním mokrého betonu je k dispozici pouze omezený čas.

·                  Nedostatkem této technologie je nemožnost pracovní chod přerušit. Při delším přerušení se musí celý systém vyprázdnit, vyčistit a před obnovením práce zase naplnit.

·                  Nevýhodou mokré cesty je složitější a nákladnější strojní zařízení, včetně robustnějšího dopravního potrubí.

Nástřik betonu suchou vs. mokrou cestou

Při nástřiku betonu suchou cestou je suchá směs určená k nástřiku nasypána do násypky stroje, odkud je pomocí stlačeného vzduchu unášena dopravními hadicemi (či potrubím) směrem k místu nástřiku. Ke zvlhčení stříkané směsi vodu dochází ve speciální stříkací trysce bezprostředně před okamžikem vlastní aplikace na stříkaný povrch. Požadované zvlhčování stříkané směsi provádí obsluha trysky, podle konkrétních podmínek.

Při mokré technologii nástřiku betonu je stroj na stříkání betonu (torkretovací stroj) plněn kompletně zvlhčenou a předem promíchanou směsí. Proud stlačeného vzduchu může dopravovat mokrou směs ze stroje na stříkání betonu (torkretovacího stroje), nebo může být přiveden až přímo do stříkací trysky (pístové čerpadlo).

Torkretování

Torkretování je strojní nanášení jemné betonové a žárobetonové směsi o zrnitosti do 4 mm bez požadavku na pevnostní hodnoty hotového betonu.

Používá se zejména pro:

·                  předběžné utěsňování s urychlovačem tuhnutí

·                  hlavní utěsňování betonu a hornin

·                  vyspárování zdiva a panelů

·                  omítání větších betonových ploch

·                  sanační práce při stavbě štol a tunelů

·                  zajišťování svahů

·                  opravy a vyzdívky pecí, kotlů, koksovacích baterií apod. za studena i za horka

 

Text: Miroslav Kadlec, Produktový manažer společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o.

Kontakt: www.tonstav-service.cz