TRANSBETON s.r.o. - betonárna Kroměříž

Horizontální betonárna typu Merko HBS 2,0 DKXS s hodinovým výkonem 75 m³ čerstvého betonu, se zakopaným 5komorovým řadovým zásobníkem a cementovým hospodářstvím pro skladování 4 druhů pojiv. Celoroční automatický, počítačem řízený provoz. Betonárna je pro zimní období vybavena zařízením pro ohřev záměsové vody. Součástí betonárny je i recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu. Betonárna zajišťuje dodávky betonu domíchávači včetně čerpání betonu mobilními nebo stabilními čerpadly.

BETONOVÁ KALKULAČKA:
http://www.transbeton.cz/betonova-kalkulacka
BETON - PÍSEK - ŠTĚRK - UKLÁDKA ODPADŮ

Adresa

TRANSBETON s.r.o. - betonárna Kroměříž
Kotojedská 2588
767 39, Kroměříž
IČ: 25597205

Provozní doba

Po - Pá:   6:30 - 15:00 hod.
So, Ne, svátky dle domluvy

Sociální sítě

Kontakt

Telefon dispečink - 727 903 033

Na koho se obrátit

Obchodní a provozní manažer betonárny Ing. Dalibor Janků
+420 602 705 350

Zástupce vedoucího betonárny Pavel Bradáč
+420 737 266 432

Technolog a manažer jakosti Tomáš Sebera
+420 601 130 977


O nás

Betonářská společnost TRANSBETON, s.r.o. je ryze česká firma a byla založena v roce 2000 zápisem do OR u KS v Brně. Firma se významně podílí dodáváním betonových směsí v Brně, v Hustopečích, v Mikulově, ve Znojmě a v Přerově na výstavbách velkých investičních celků jako jsou skladovací haly, logistická centra, čističky odpadních vod (ČOV), na výstavbě bytových a rodinných domů a dalších stavbách, u nichž je beton nedílnou stavební součástí.
TRANSBETON s.r.o. společně s těžební a obchodní společeností ZEPIKO spol. s r.o. a PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o. jsou členy koncernové skupiny ZEPIKO GROUP.

Profesionálním přístupem firmy při výrobě betonu se rozumí důraz na kvalitu certifikovaných betonových směsí, sledování trendů ve stavebnictví a výroba nejnovějších betonových směsí dle receptur, sestavených po odborné konzultaci s externími poradci z akademické půdy VUT v Brně, Fakulta stavební aj.

Konkurenční výhodou firmy TRANSBETON, s.r.o. je její surovinová základna v rámci koncernové skupiny ZEPIKO. Úzká spolupráce s výhradními dodavateli štěrkopísků, firmami ZEPIKO, spol. s r. o. a Písek Žabčice spol. s r.o. zajišťují vysoce kvalitní, certifikovaný materiál pro betonářské produkty, které jsou bezkonkurenční nejen co do kvality, ale také ceny. (WWW.ZEPIKO.CZ)
... STAVTE S NÁMI NA PEVNÝCH ZÁKLADECH


Sortiment

 • výroba, doprava a čerpání certifikovaných transportbetonů dle ČSN EN 206+A1:2018, ČSN P 73 2404, TKP 18 MD, ČSN EN ISO 9001 a schválení ŘSD ČR
 • cementové potěry se zaručeným množstvím cementu, PC, Dmax 4 mm
 • čerpaní betonu mobilními čerpadly s dosahem až 47 m
 • čerpaní betonu stabilními čerpadly – pístové čerpadlo (vhodné např. pro podlahové betony LPP nebo hůře dostupné stavby aj.) s dosahem až 130 m
 • doprava betonu domíchávači o objemu 4 – 9 m³
 • speciální produkty: 
  • lítý podlahový beton LPP - cementový podlahový beton Dmax 8 mm o pevnostech 20, 25 a 30 MPa
  • lehký LiaporBeton - certifikovaný beton z lehkého keramického kameniva (LC 30/33 D 1,6 XC2 a nižší pev. třídy)
  • mezerovitý drenážní beton - pojezdový a pochůzí mezerovitý beton určený k drenáži povrchových srážkových vod a jejich lokálnímu vsakování, příp. akumulaci v retenčních nádržích
  • architektonické barevné betony - konstrukční beton probarvený barvou s aplikací do interiérových či exteriérových konstrukcí, příp. do venkovních ploch a vozovek
  • vymývaný beton – pro horizontální i vertikální konstrukce
  • cementobetonové kryty (CBK) pro vrchní i spodní vrstvy vozovek, venkovních ploch aj. komunikací
  • samorozlévací beton pro základy (pasy, desky aj.) menších plošných výměr  
  • samozhutnitelný beton SCC
  • beton pro bezesparé průmyslové podlahy
  • pěnobeton
  • nekonstrukční betony pro dopravní stavby
  • CURB-KING – beton pro monolitické žlaby dopravních staveb
  • kamenivo stmelené cementem ( KSC ), mechanicky zpevněné kamenivo ( MZK ), mezerovitý beton (MCB ) 
  • cementové mléko ( CM ), stabilizované podklady (SC), cementová prolívka
  • těžké betony
  • cementopopílkové suspenze (CPS) a  KAPS
  • malty zdící


Kvalita

Organizace má zaveden, certifikován a udržován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001, který pravidelně dozoruje akreditovaný certifikačním orgán. Vyráběné betony splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. Všechny betonárny mají certifikován systém řízení výroby konstrukčních betonů pevnostních tříd C 12/15 a vyšších. Vybrané betonárny mají certifikován také systém řízení výroby cementobetonových krytů. Na všechny výrobky jsou v souladu s přílušnými právními předpisy vydávána prohlášení o shodě. Kvalitu výroby kontrolují nezávislé akreditované zkušební laboratoře a certifikované systémy řízení výroby v pravidelných intervalech dozoruje autorizovaná osoba. Rovněž veškeré vstupní materiály používané pro výrobu jsou pravidelně kontrolovány a splňují požadavky platných předpisů a norem.  viz odkaz


Certifikace