FRISCHBETON s.r.o. - Praha

Betonárna typ STETTER s míchačkami T1000 2 x 1m³ s hodinovým výkonem 65 m³ čerstvého betonu má celoroční, automatický, počítačem řízený provoz. Betonárna je pro zimní období vybavena zařízením pro ohřev záměsové vody a zařízením pro předehřev kameniva. Součástí betonárny je recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu.

Adresa

FRISCHBETON s.r.o. - Praha
K Měcholupům 2
109 00, Praha 10
Ič: 407 43 187

Provozní doba

Kontakt

Telefon +420 602 613 511

Na koho se obrátit

Ředitel závodu Václav Jeřábek
+420 724 062 823

Vedoucí provozní jednotky Viktor Gärtner
+420 724 043 768

Obchodní zástupce Dagmar Roubíčková
+420 602 659 282


O nás

Betonárna je provozovnou společnosti FRISCHBETON s.r.o., která vznikla k 1.11.2010 fúzí společností ILBAU spol. s r.o. a Štěrkovny spol. s r.o. Dolní Benešov a je součástí koncernu STRABAG. Obě společnosti dlouhodobě působily na trhu betonářských výrobků České republiky.

Společnost FRISCHBETON s.r.o. v současné době provozuje rozsáhlou síť betonáren v Čechách a na Moravě a součástí mateřské společnosti jsou i betonárny působící na Slovensku.
Betonárny produkující širokou škálu betonových směsí patří mezi největší producenty tohoto sortimentu v rámci České i Slovenské republiky a jsou významnými subdodavateli firem působících ve stavebním průmyslu.


Sortiment

 • konstrukční i nekonstrukční betony vyráběné podle ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404
 • cementobetonové kryty dle ČSN 73 6123-1 a ČSN EN 13877-1 (na vybraných betonárnách)
 • cementové potěry (CP)
 • cementové lité potěry (CT) a anhydritové lité potěry (CA) dle ČSN EN 13813
 • betony pro průmyslové podlahy
 • lehčené betony konstrukční a izolační na bázi polystyrenu/ekostyrenu, pěnobetonu a pěno-polystyrenbetonu
 • směsi z kameniva stmelené cementem dle ČSN 73 6124-1 a ČSN EN 14227-1 (SC, dříve označované jako S, KSC, VB)
 • mezerovité betony dle ČSN 73 6124-2 (MCB)
 • betony odolné agresivnímu prostředí
 • těžké betony stínící záření (na vybraných betonárnách)
 • cemento-popílkové a cemento-bentonitové suspenze
 • samozhutnitelné a snadnozhutnitelné betony (SCC, SDC, SHB) 
 • mechanicky zpevněné kamenivo dle ČSN EN 13285 (MZK)
 • štěrk částečně vyplněný cementovou maltou dle ČSN 73 6127-1 (ŠCM) atd.


Kvalita

Organizace má zaveden, certifikován a udržován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001, který pravidelně dozoruje akreditovaný certifikační orgán. Vyráběné betony splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a č. 215/2016 Sb. Všechny betonárny mají certifikován systém řízení výroby konstrukčních betonů pevnostních tříd C 12/15 a vyšších. Vybrané betonárny mají certifikován také systém řízení výroby konstrukčních betonů podle požadavků TKP SPK - Kapitoly 18, nebo systém řízení výroby cementobetonových krytů. Na výrobky jsou v souladu s příslušnými právními předpisy vydávána prohlášení o shodě. Kvalitu výroby kontrolují nezávislé akreditované zkušební laboratoře a certifikované systémy řízení výroby v pravidelných intervalech dozoruje autorizovaná osoba. Rovněž veškeré vstupní materiály používané pro výrobu jsou pravidelně kontrolovány a splňují požadavky platných předpisů a norem.

 

 

 

 


Certifikace